Estudis de Detall

En aquesta secció es poden consultar els Estudis de Detall aprovats que afecten la ciutat.

La normativa anterior preveia que les alineacions i rasants i l’ordenació dels volums es completés mitjançant estudis de detall quan el planejament no les concretava suficientment.

Els estudis de detall no poden introduir variacions en l’edificabilitat establerta pels plans, ni en la superfície destinada pels mateixos a espais lliures. Tampoc no poden introduir variacions en els usos autoritzats o prohibits pel planejament, si bé poden distribuir-los en els diversos volums de l’ordenació.

Els estudis de detall definits a la “Reforma de la Ley sobre regímen del suelo y odenación urbana” del 02 de maig del 1975,  i després recollits en les lleis urbanístiques posteriors, però no a les de Catalunya des de l’any 2002, són un instrument amb un limitat abast propositiu.

El Text Refós de la Llei d’Urbanisme (DL 01/2005) no incorpora l’estudi de detall en el seu instrumental urbanístic, tanmateix els estudis de detall continuaran existint durant un temps a Catalunya perquè són requerits per al desenvolupament d’alguns plans anteriors a l’any 2002 (data de la primera versió de la llei)  i encara no revistats. D’altra banda, les finalitats dels estudis de detall es poden considerar plenament vigents, per bé que el Text Refós de la Llei d’Urbanisme les vehicula a través d’altres instruments.


Consultar aquí els ESTUDIS DE DETALL aprovats: