Convenis Urbanístics

En aquesta secció es poden consultar els Convenis Urbanístics aprovats a la ciutat.

Els convenis es configuren com acords de voluntats entre Administracions Públiques i altres persones físiques o jurídiques, públiques o privades, titulars de drets o interessos urbanístics, i materialitzen el principi de participació dels particulars en l’urbanisme i la capacitat de negociació de l’Administració per completar les llacunes de la normativa existent i donar satisfacció als interessos públics i privats concurrents en tota actuació urbanística.

Consultar aquí els CONVENIS URBANÍSTICS aprovats de la ciutat: