Ordenacions Volumètriques / Compensacions de Volums

En aquesta secció es poden consultar les Ordenacions Volumètriques i/o les compensacions de volums aprovats.

D’acord amb les previsions de la normativa urbanística vigent, els POUMS han de fixar les alineacions i rasants quant al sòl urbà i el planejament derivat corresponent ha de fer-ho quant al sòl urbanitzable. Aquests instruments també han de fixar l’ordenació dels volums i si s’escau, determinar les possibles ordenacions alternatives.

Quan calgui, l’ordenament urbanístic actual preveu la substitució dels estudis de detall pel reajustament d’alineacions i rasants i la concreció de l’ordenació de volums.

 

Consultar aquí les ORDENACIONS VOLUMÈTRIQUES I/O COMPENSACIONS DE VOLUMS aprovats de la ciutat: