Gestió Urbanística

Data actualització: 01/01/2023


El conjunt de processos tendents a desenvolupar el planejament urbanístic aprovat constitueix la gestió urbanística.

En aquesta secció es poden consultar els expedients i els polígons de gestió urbanística vigents al municipi, tant els regulats pels propis expedients urbanístics de gestió com els que deriven dels expedients urbanístics de planejament (plans especials, modificacions de PGM, etc.).

Per a consultar la informació relativa a cadascun dels polígons de gestió urbanística vigents del municipi de Santa Coloma de Gramenet cal consultar al Geoportal Urbanístic. Picant en la finca  d'interès amb el ratolí o posant la seva adreça sortirà a la part dreta la normativa que li afecta i si la finca en qüestió està o no dins un àmbit de gestió.

Accés al Visor de Gestió Urbanística

 

OPCIONS DISPONIBLES:
  • Expedients de Gestió:  Són expedients propis de la gestió urbanística amb l'objetiu de concretar i/o modificar el planejament derivat. Aquests és concreten per mitjà dels anomenats polígons de gestió, d'àmbits generalment petit com poden ser els polígons d'actuació, els projectes de reparcel·lació, d'expropiació, d'urbanització, etc.

  • Polígons de Gestió:  És la concreció dels polígons de gestió generats pel planejamet derivat o els expedients de gestió. Per cada polígon s'ha generat una fitxa explicativa on es detalla el seu àmbit, les finques incloses i el tipus d'actuació que poden ser d'expropiació, d'agrupació de finques, d'urbanització, etc.