CONDICIONS A COMPLIR PER FER CANVIS D’ÚS DE LOCALS EN PLANTES BAIXES, GRANS REHABILITACIONS EN EDIFICIS EN VOLUM DISCONFORME I DIVISIÓ D’HABITATGES EN PARCEL·LES QUALIFICADES D'UNIFAMILIARS A SANTA COLOMA DE GRAMENET.

Data actualització: 01/01/2023


Amb la entrada en vigor de la “Modificació puntual del PGM per a l’obtenció d’habitatge assequible al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet” , aprovat en data 13 de juny de 2022 (DOGC de 16/06/2022), la possibilitat al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet de fer un canvi d’ús per a transformar locals comercials, d’oficines, industrial  o d’altre tipus en Habitatges o usos residencial ve donat per la tipologia de l’edifici on es troba i per la ubicació de l’espai que es vol transformar.

Amb la finalitat de donar compliment al que estableix l’article 73 de la Llei 18/2007 del dret a l’habitatge, respecte l’objectiu de solidaritat urbana, el Pla a dalt mencionat determina un conjunt de mesures orientades a assolir l’objectiu de disposar d’un parc d’habitatges destinats a polítiques socials.

Aquestes mesures es concreten en la qualificació directa i parcial com a habitatge de protecció pública, en la modalitat d’habitatge protegit genèric, en determinades situacions de canvi d’ús.

SITUACIONS DE CANVI D'ÚS:

  • Plantes baixes en edificis existents alineats a vial. [hp-B]
  • Edificis en Volum disconforme amb usos actuals diferents al d’habitatge. [hp-V]
  • Divisions d’habitatges existents en parcel·les qualificats d’unifamiliars. [hp-D]

 

Es pot consultar les finques que admeten canvi d'us al Geoportal Urbanístic:

PLANTES BAIXES EN EDIFICIS EXISTENTS ALINEATS A VIAL [hp-B]:
Àmbits assenyalats amb el codi hp-B.

En les actuacions que suposin el destí a habitatges de plantes baixes, en edificacions alineades a vial en densificació urbana semiintensiva, que donin front al sistema de carrers residencials i en els quals es preveu la compatibilitat de l’ús comercial, terciari o similars en la planta baixa, s’admetrà l’habitatge però només amb la condició que aquest tingui la qualificació urbanística d’habitatge de protecció pública en la modalitat d’habitatge protegit genèric.

Aquestes parcel·les, en les que s’admet l’ús residencial en planta baixa, s’identifiquen amb la clau hp-B (habitatge protegit genèric en planta baixa).

Només s’admetrà el canvi d’ús en planta baixa en aquelles parcel·les identificades com a hp-B. A la resta d’edificacions no s’admet en canvi d’ús en planta baixa. 

Documentació:

 

EDIFICIS EN VOLUM DISCONFORME AMB USOS ACTUALS DIFERENTS AL D'HABITATGE. GRANS REHABILITACIONS [hp-V]:
Àmbits assenyalats amb el codi hp-V.

En les actuacions sobre parcel·les en les que l’edificació existent es troba en situació de Volum disconforme i amb altres usos diferents del d’habitatge, s’admetrà la transformació de l’ús de la totalitat de l’edificació a ús d’habitatge, sempre que l’excés de sostre respecte al permès pel planejament vigent es destini a habitatge de protecció pública en la modalitat d’habitatge protegit genèric.

Aquestes parcel·les amb volum disconforme i altres usos diferents del d’habitatge s’identifiquen amb la clau hp-V (habitatge protegit genèric en edificis en volum disconforme).

Només s’admetrà el canvi d’ús en aquells edificis existents identificats com a hp-V. A la resta d’edificacions no s’admet en canvi d’ús.

Documentació:

 

DIVISIÓ D'HABITATGES EXISTENTS EN PARCEL·LES QUALIFICADES D'UNIFAMILIARS [hp-D]:
Àmbits assenyalats amb el codi hp-D.

En habitatges existents amb una superfície d’habitatge igual o superior al 160 m2st, en parcel·les qualificades d’unifamiliars, s’admetrà la subdivisió en dos habitatges de superfície no inferior als 80 m2st, sempre que com a mínim, 80 m2st resultants de la potencial subdivisió siguin destinats a habitatge de protecció pública en la modalitat d’habitatge protegit genèric.

Aquestes parcel·les d’habitatge en les que s’admet la subdivisió s’identifiquen amb la clau hp-D (habitatge protegit genèric on s’admet la divisió).

Només s’admetrà la subdivisió en dos habitatges en edificis existents identificats com a hp-D. A la resta d’edificacions no s’admetrà la subdivisió d’habitatges.

Documentació:

 

Altra documentació relacionada: