Modificació de la delimitació poligonal i canvi de modalitat d'actuació de compensació a cooperació de la UA-01 del PERI de Santa Coloma Vella II.

 

APROVACIÓ DEFINITIVA.

Aprovat amb caràcter Definitiu per la Junta de Govern Local en data 24 de març de 2015.

 

Àmbit: Unitat d'Actuació 01 i Polígons d'Actuació 02 i 03 del PERI de Santa Coloma Vella II.

 

Proposta: Acreditar la vialitat del desenvolupament conjunt de la UA-01 i els PA-02 i Pa-03 a l'àmbit de Santa Coloma Vella II, pel sistema de Reparcel·lació en la modalitat de cooperació, amb la finalitat de permetre l'alliberament d'ocupants privats dels terrenys ja actualment de propietat municipal destinats a vials i zones verdes.

FITXA RESUM DE L'EXPEDIENT D'APROVACIÓ DEFINITIVA:

Tipus de document / InstrumentData i Organ d'Aprovació / contingut
TRAMITACIÓ DE L'EXPEDIENT:
Data Aprovació Definitiva:24-03-2015 per la Junta de Govern Local.
Publicacions Aprovació Definitiva:
  • Web Municipal: 30-04-2015.
  • Full Informatiu: 17-04-2015.
  • Tauler d'anuncis: 10-04-2015.
  • Butlletí BOPB: 08-04-2015.
  • Diari El Periódico: 21-05-2015.
DOCUMENTACIÓ DE L'EXPEDIENT:
Documentació administrativa:<media 23871 - - "UNDEFINED, GU047 AD acta aprov definitiva, GU047_AD_acta_aprov_definitiva.pdf, 1.6 MB">Acta d'aprovació definitiva.</media>
Documentació escrita:<media 23872>Memòria.</media>
Documentació gràfica:<media 23873 - - "UNDEFINED, GU047 AD Planols, GU047_AD_Planols.pdf, 2.1 MB">Plànols.</media>
<media 23874 - - "UNDEFINED, GU047 AD Annexes, GU047_AD_Annexes.pdf, 782 KB">Annexes.</media>


Nota important: la documentació facilitada referent a les figures de planejament dona cumpliment a l'art. 17.3 del Reglament de la Llei d'Urbanisme aprovat pel Decret 305/2006 de 18 de juliol i el Decret Llei 01/2007, de 16 d'octubre, de mesures urgents en matèria urbanística. Per a més informació es pot adreçar al Departament d'Informació Urbanística en horari de dilluns a divendres de 9h a 13h.