Claus / Zones urbanístiques

En aquesta secció es pot consultar i imprimir la normativa de les Claus urbanístiques (codis de zones) vigents al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet.

ZONES EN SÒL URBÀ:

Ordenació segons alineacions de vial:

12                         Nucli amtic de Substitució de l'edificació antiga. Casc antic.

12ca                     Substitució de l'edificació antiga. Casc antic Santa Coloma Vella II.

13arv                   Densificació urbana: subzona I  - Intensiva. Barri del Raval.

13b                       Densificació urbana: Subzona II - Semiintensiva.

13b-HP                Densificació urbana: Subzona II - Semiintensiva. Habitatge Protegit.

13bcv                   Densificació urbana: Semiintensiva. Carrer Circumval·lació.

13bcv/7bC(pb)    Densificació urbana: Semiintensiva. Carrer Circumval·lació amb Equipament en Planta Baixa.

13bf                      Densificació urbana: Subzona II - Semiintensiva. Rambla del Fondo i entorn.

13bf-HP              Densificació urbana: Subzona II - Semiintensiva. Rambla del Fondo i entorn. Habitatge Protegit.

13bm                   Densificació urbana: Subzona II – Semiintensiva. Àmbit municipal.

13bm-HP            Densificació urbana: Subzona II – Semiintensiva. Àmbit municipal. Habitatge Protegit.

13brv                   Densificació urbana: Subzona II - Semiintensiva. Barri del Raval.

13brv*                 Densificació urbana: Subzona II - Semiintensiva. Barri del Raval amb paràmetres determinats.

13brv-HP           Densificació urbana: Subzona II - Semiintensiva. Barri del Raval. Habitatge Protegit.

13bs                     Densificació urbana: Subzona II - Semiintensiva. Barri dels Safaretjos.

13bs-HP              Densificació urbana: Subzona II - Semiintensiva. Barri dels Safaretjos. Habitatge Protegit.

13bscv                 Densificació urbana: Subzona II - Semiintensiva. Santa Coloma Vella. (Consultar aquí croquis núm. 4)

13bscv-HP          Densificació urbana: Subzona II - Semiintensiva. Santa Coloma Vella. Habitatge Protegit.

13bp                     Densificació urbana: Subzona II - Semiintensiva. Avinguda Pallaresa.

 OP-3                    Densificació urbana: Subzona II - Semiintensiva. Ordenació Passeig de l'Església. Tipus 3.

 

Ordenació segons edificació aïllada:

20a9m                 Subzona IVa -  Plurifamiliar. Àmbit municipal.

20a9m-HP          Subzona IVa -  Plurifamiliar. Àmbit municipal. Habitatge Protegit.

20a9sc                 Subzona IVa -  Plurifamiliar. Segon Cinturó.

20a8L                   Subzona  V   -  Plurifamiliar. Barri Llatí.

8a                          Verd privat protegit.

8acv                      Verd privat protegit. Barri Cementiri Vell.

22a                        Industrial.

22abll                   Industrial. Bosc Llarg i les Canyes.

 

Ordenació segons volumetria específica:

18                          Ordenació volumètrica específica.

18-HP                  Ordenació volumètrica específica. Habitatge Protegit.

18-HP/7b          Ordenació volumètrica específica. Habitatge Protegit amb Equipament en Planta Baixa.

18-HP/7bCE       Ordenació volumètrica específica. Habitatge Protegit amb Equipament en Planta Soterrani Cultural i/o Esportiu.

18co                    Ordenació volumètrica específica. Comercial.

18-V                      Ordenació volumètrica específica en subsòl. Ús públic sobre rasant.

18/6b                      Ordenació volumètrica específica en subsòl. Ús públic sobre rasant.

18sg                     Ordenació volumètrica específica. Barris sector Singuerlín.

18sg*                   Ordenació volumètrica específica. Barris sector Singuerlín amb paràmetres determinats.

18.1                     Ordenació volumètrica específica. Tipus 1.

18.1-HP              Ordenació volumètrica específica. Tipus 1. Habitatge Protegit.

18.2                     Ordenació volumètrica específica en subsòl. Tipus 2. Ús públic sobre rasant.

18.2-HP              Ordenació volumètrica específica. Tipus 2. Habitatge Protegit.

18.2-HP/13b        Ordenació volumètrica específica. Tipus 2. Habitatge Protegit i Densificació urbana Semiintensiva.

18.3                     Ordenació volumètrica específica. Tipus 3.

18.3-HP              Ordenació volumètrica específica. Tipus 3. Habitatge Protegit.

OP-1                    Ordenació volumètrica específica. Ordenació Passeig de l'Església. Tipus 1.

OP-1v                  Ordenació volumètrica específica en subsòl. Ordenació Passeig de l'Església. Tipus 1. Ús públic sobre rasant.

OP-2                    Ordenació volumètrica específica. Ordenació Passeig de l'Església. Tipus 2.

OP-4                    Ordenació volumètrica específica. Ordenació Passeig de l'Església.Tipus 4.

OP-4*                  Ordenació volumètrica específica. Ordenació Passeig de l'Església. Tipus 4 amb paràmetres determinats.

EP                        Edificació Residencial. Protegida.

Ra                         Edificació Residencial. Unifamiliar.

Ra-HP                 Edificació Residencial. Unifamiliar destinat a Habitatge Protegit.

Ra-nc                   Edificació Residencial. Unifamiliar no computable.

Rb                         Edificació Residencial. Plurifamiliar.

Rc                         Edificació Residencial. Casc antic.

RF                         Edificació Residencial .En Filera.

Rrv                       Edificació Residencial. Barri del Raval.

Rscv                     Edificació Residencial. Santa Coloma Vella. (Consultar aquí croquis núm. 4)

Rts                        Edificació Residencial. Tradicional barri dels Safaretjos. (Consultar aquí croquis núm. 5)

                               

Conservació estructura urbana:

15                         Conservació de l’estructura urbana i edificatòria.

Rp                         Edificació Residencial. Passeig de l’Església. (Consultar aquí croquis d'ARM)                   

 

Altres zones en sòl urbà:

17-6                     Renovació urbana. Transformació de l'ús existent a zona verda.

 

ZONES EN SÒL NO URBANITZABLE:
26                         Lliure permanent.

26*                       Lliure permanent amb paràmetres determinats.

8b                         Verd privat d'interès tradicional.

8b*                       Verd privat d'interès tradicional amb paràmetres determinats.

 

SISTEMES:

Sistemes generals de comunicació:

5                           Xarxa viària.

5*                         Xarxa viària amb paràmetres determinats.

5b                         Xarxa viària. Via cívica.

P                          Passatge.

 

Sistemes generals d'espais lliures:

Parcs urbans i Jardins:

6a                         Parc i jardí urbà. Actual de caràcter local.

6a*                       Parc i jardí urbà. Actual de caràcter local amb paràmetres determinats.

6b                         Parc i jardí urbà. De nova creació de caràcter local.

6b*                       Parc i jardí urbà. De nova creació de caràcter local amb paràmetres determinats.

6c                         Parc i jardí urbà. Actual o de nova creació a nivell metropolità.

6c*                       Parc i jardí urbà. Actual o de nova creació a nivell metropolità amb paràmetres determinats.

J                           Jardí públic.

Pl                           Plaça pública.

VP                        Verd Públic.

Protecció de Sistemes:

9                           Protecció de sistemes generals.

9*                         Protecció de sistemes generals amb paràmetres determinats.

Parc Forestal:

28                         Parc Forestal de Repoblació.

28*                       Parc Forestal de Repoblació amb paràmetres determinats.

Serveis Tècnics:

4                           Serveis tècnics.

4*                         Serveis tècnics amb paràmetres determinats.

 

Equipaments comunitaris i Dotacionals:

Equipaments comunitaris:

7a                         Equipament comunitari existent.

7a*                       Equipament comunitari existent. amb paràmetres determinats.

7b                         Equipament comunitari de nova creació de caràcter local.

7b*                       Equipament comunitari de nova creació de caràcter local amb paràmetres determinats.

7c                         Equipament comunitari existent.o de nova creació a nivell metropolità.

7c*                       Equipament comunitari existent.o de nova creació a nivell metropolità amb paràmetres determinats.

 

                         Tipus d'equipament, en aplicació del PGM:

                          D            Docent.

                          C           Cultural-religiós.

                          E            Esportiu-recreatiu.

                          Co          Comercial-subministrament-proveïment.

                          Ad          Administratiu-tècnic-seguretat.

                          As          Assistencial–sanitari.

                          Tipus d'equipament, en aplicació del Planejament derivat:
                          A
            Assistencial.

                          R            Recreatiu.

                          S             Sanitari i/o Social.

                          T             Recinte Torribera.

                          F             Forestal.

Equipaments Dotacional:

7hd                    Habitatge Dotacional.

7hd-j                   Habitatge Dotacional. Destinat per a Joves.

7hd-g                  Habitatge Dotacional. Destinat per a gent gran.

 

Altres sistemes:

SH                         Sistema Hidrogràfic. Riu Besòs.

 

* Es pot decarregar AQUÍ el listat complet de les Claus Urbanístiques vigents al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet.