Plans Urbanístics Generals

En aquesta secció es pot consultar els Pla General Metropolita (PGM) i les seves modificacions posteriors que afecten la ciutat.

Santa Coloma de Gramenet es trova dins de l'Àrea Metropolitana de Barcelona que és regeix pel Pla General Metropolita ( PGM ) aprovat el 14 de juliol de 1976 i les seves posteriors modificacions puntuals.

Més concretament inclou:

  • Pla General (PG)
  • Modificacions del Pla General Metropolità (MPG)
  • Plans Directors Urbanístics (PDU)
  • Programes d'Actuació Urbanística municipal (PA)
  • Revisions de Programes d'Actuació Urbanística municipal (RPA)
  • Normes de Planejament Urbanístic (NP)
  • Delimitacions de Sòl urbà (DS)

Els Plans Urbanístics Generals són els instruments d’ordenació urbanística integral del territori que pot abastar un o més d’un terme municipal. Correspon als plans, com a mínim, classificar el sòl per establir-ne el règim jurídic, definir el model d’implantació urbana i les determinacions per al desenvolupament urbanístic, definir l’estructura general del territori i les pautes per al seu desenvolupament i determinar les circumstàncies que poden produir-ne la modificació o revisió.

 

Consultar aquí els PLANS URBANÍSTICS GENERALS de la ciutat: