Modificació puntual del Pla General Metropolità per a l'adequació del planejament al Pla Especial del Patrimoni de Santa Coloma de Gramenet.

codi Municipal: PU-235/MPG

Objectiu: 
L’objectiu de la present Modificació puntual de PGM és el d’adequar el planejament al Pla Especial de Protecció de Patrimoni de tal manera que es modifiquen les alineacions de vial quan aquesta afectació impedeix el manteniment dels edificis catalogats o que es pretén catalogar.

Les incoherències dels paràmetres d’ordenació del PGM amb els àmbits de protecció i de regulació de les intervencions establertes pel PEPPSC per aquests béns són, en la seva totalitat, per petites afectacions de sistema viari.

Es tracta d’edificis construïts a principis de segle passat i, per tant, amb anterioritat al planejament vigent i, fins i tot, amb anterioritat al Pla Comarcal de 1953.


  • codi RPUC:  2024 / 082871 / M
APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 23/04/2024.
  • Data publicació expedient (DOGC): 07/06/2024.
  • Data publicació normativa (DOGC): 07/06/2024.

DOCUMENTACIÓ:
Documentació escrita i gràfica:

EXPEDIENTS RELACIONATS:
  • PU-234 / MPE:  "Modificació puntual del Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Santa Coloma de Gramenet per a la incorporació del béns EC78, EC92, EC94 i A2-07".