Plans Urbanístics Territorials

En aquesta secció es pot consultar els Plans d'àmbit territorial que afecten la Ciutat.

inclou:

  • Pla Territorial General (PT)
  • Plans Territorials Parcials (PT)
  • Plans Territorials Sectorials (PT)
  • Plans Directors Territorials (PD)

 

  • PLA TERRITORIAL GENERAL DE CATALUNYA:

És l'instrument que defineix els objectius d’ equilibri territorial d’interès general per a Catalunya i, a la vegada, marc orientador de les accions que emprenen els poders públics per a crear les condicions adequades per a atreure l’activitat econòmica als espais idonis i per aconseguir que la ciutadania tingui uns nivells de qualitat de vida semblants, independentment de l’ àmbit territorial on visquin. Àmbit d’aplicació a tot el territori de Catalunya.

El Pla Territorial General de Catalunya, aprovat per la Llei 1/1995, de 16 de març, defineix set àmbits d'aplicació dels Plans Territorials, basats en la funcionalitat territorial.

 

  • PLANS TERRITORIALS PARCIALS:

Són els instruments per a definir els objectius d'equilibri d'una part del territori de Catalunya i el marc orientador de les accions que s'hi emprendran per tal d'avançar cap a una determinada visió de futur.

 

  • PLANS TERRITORIALS SECTORIALS:

Abasten tot el territori i constitueixen el desenvolupament territorial d'un sector segons el marc global i les directrius establertes al Pla Territorial General.

 

  • PLANS DIRECTORS TERRITORIALS: 

Són plans d'àmbit inferior a l'àmbit dels plans territorials parcials. Com a mínim, han de tenir caràcter supramunicipal i poden comprendre municipis pertanyents a diferents àmbits de planificació.

 

Consultar aquí els PLANS URBANÍSTICS TERRITORIALS de la ciutat: