Plans Urbanístics Derivats

En aquesta secció es pot consultar els Plans Urbanístics derivats que afecten la ciutat, així com les seves modificacions posteriors.

Més concretament inclou:

  • Plans Parcials (PP) i les seves modificacions (MPP)
  • Plans Especials (PE) i les seves modificacions (MPE)
  • Plans de Millora Urbana (PM) i les seves moficiacions (MPM)
  • Text Refós de Nomativa Urbanística (TRN)
  • Ordenances i Normes de tipus urbanístic (ON)

El planejament urbanístic general es desenvolupa per mitjà del planejament urbanístic derivat, i concretament en sòl urbá, pels plans especials i els plans de millora urbana.
El planejament urbanístic derivat pot introduir marges de flexibilitat suficientment reglats per a la concessió de la llicencia urbanística, sense alterar els paràmetres bàsics vinculats a l’aprofitament de la zona o subzona.

 

Consultar aquí els PLANS URBANÍSTICS DERIVATS de la ciutat: