Modificació del Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Santa Coloma de Gramenet per a la incorporació del béns EC78, EC92, EC94 i A2-07.

codi Municipal: PU-234/MPE

 

Objectiu: 
L'objectiu del present document és incorporar al PEPPSC els béns que s’han suprimit del Text Refós de la modificació de PEPPSC com a conseqüència de l’informe emès per la CTUAMB en data de 13 de març de 2023 i que constaven al document aprovat provisionalment amb les claus EC78, EC92, EC94 i A2-07.

La inclusió dels béns amb clau EC78, EC92, EC94 i A2-07 al PEPPSC resta condicionada a l’aprovació definitiva de la Modificació puntual de PGM per a l’adequació del planejament al PEPPSC, document que fa compatible les determinacions del planejament amb la protecció proposada. Per tant, la tramitació del present document es durà a terme de manera simultània a la tramitació de l'aprovació inicial de la Modificació puntual de PGM per a l’adequació del planejament al PEPPSC, així com de l'aprovació definitiva del Text refós de la modificació del PEPPSC.


  • codi RPUC: 2024 / 082864 / M
APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 23/04/2024.
  • Data publicació (DOGC): 26/06/2024.

DOCUMENTACIÓ:
Documentació escrita i gràfica:

EXPEDIENTS RELACIONATS:
  • PU-235 / MPG:  "Modificació puntual del Pla General Metropolità per a l'adequació del planejament al Pla Especial del Patrimoni de Santa Coloma de Gramenet".