Plans Urbanístics Generals

Pla General Metropolità (PGM) i modificacions posteriors

En aquesta secció es pot consultar els Pla General Metropolita (PGM) i les seves modificacions posteriors que afecten la ciutat.

Santa Coloma de Gramenet es trova dins de l'Àrea Metropolitana de Barcelona que és regeix pel Pla General Metropolita ( PGM ) aprovat el 14 de juliol de 1976 i les seves posteriors modificacions puntuals.

Els Plans Urbanístics Generals són els instruments d’ordenació urbanística integral del territori que pot abastar un o més d’un terme municipal. Correspon als plans, com a mínim, classificar el sòl per establir-ne el règim jurídic, definir el model d’implantació urbana i les determinacions per al desenvolupament urbanístic, definir l’estructura general del territori i les pautes per al seu desenvolupament i determinar les circumstàncies que poden produir-ne la modificació o revisió.

 

Consultar aquí el PGM I LES MODIFICACIONS POSTERIORS aprovades que afecten la ciutat: