Altres Cartes de suport intern

El Catàleg de Cartes de Serveis de l’Ajuntament incorpora també una sèrie de Cartes de suport intern, destinades bàsicament als empleats i empleades municipals, per facilitar l’exercici de les seves funcions. Són les següents:

Assumptes generals  Carta 2020 - 2021Avaluació compromisos

Compres Carta 2020 - 2021 Avaluació compromisos

Gestió patrimonial   Carta 2020 - 2021 Avaluació compromisos

Intervenció   Carta 2020 - 2021 •  Avaluació compromisos

Planificació i organització Carta 2020 - 2021Avaluació compromisos

Recursos humans Carta 2020 - 2021 •  Avaluació compromisos

Serveis jurídics  Carta  2020- 2021  •  Avaluació compromisos

Sistemes d'informació  Carta 2020- 2021  •  Avaluació compromisos

Suport administratiu a l'àrea de Drets Socials Carta 2020- 2021 •   Avaluació compromisos

Suport Administratiu a l'àrea de Serveis Territorials, Urbanisme, Comerç i Mobilitat  Carta 2020- 2021  • Avaluació compromisos

Tresoreria  Carta  2020- 2021 •  Avaluació compromisos

 


Les Cartes de la 1a fase van entrar en vigor l’any 2017 i, per tant, disposen d’avaluació de compromisos a partir d’aquell any. En canvi, les Cartes de la 2a i 3a fase van entrar en vigor  l’any 2018 i, per tant, el compliment dels seus compromisos s’avalua a partir de 2018.