Altres Cartes de suport intern

El Catàleg de Cartes de Serveis de l’Ajuntament incorpora també una sèrie de Cartes de suport intern, destinades bàsicament als empleats i empleades municipals, per facilitar l’exercici de les seves funcions. Són les següents:

Assumptes generals  Carta Avaluació 2018

Compres Carta • Avaluació 2017 • 2018

Gabinet de Planificació i organització Carta • Avaluació 20172018

Gestió patrimonial   Carta   • Avaluació 20172018

Intervenció   Carta Avaluació 2018

Recursos a les persones  Carta  •  Avaluació 2018

Recursos humans Carta  • Avaluació 2018

Recursos i prestacions de l'àrea territorial   Carta  • Avaluació 2018

Serveis jurídics  Carta    •  Avaluació 2018 

Sistemes d'informació  Carta   •  Avaluació 2018

Tresoreria  Carta   •  Avaluació 2018

 


Les Cartes de la 1a fase van entrar en vigor l’any 2017 i, per tant, disposen d’avaluació de compromisos a partir d’aquell any. En canvi, les Cartes de la 2a i 3a fase van entrar en vigor  l’any 2018 i, per tant, el compliment dels seus compromisos s’avalua a partir de 2018.