Impacte positiu de les Cartes

Impacte positiu per a la ciutadania

 Amb la implantació de les Cartes i la seva rendició de comptes anual, l’Ajuntament ha establert una nova relació amb la ciutadania i ha assumit una sèrie d’obligacions ineludibles. En aquest sentit, l’impacte positiu ha estat el següent:

 • Millorar l’atenció ciutadania i oferir informació actualitzada dels serveis municipals, de manera ordenada, clara i uniforme.
 • Afavorir l’accés als serveis mitjançant informació sobre dades de contacte, responsables, tipologia de serveis, condicions d’accés i drets i responsabilitats dels usuaris i usuàries, etc.
 • Establir vies per a la presentació de queixes, suggeriments, consultes i agraïments.
 • Establir canals de participació de la ciutadania en la definició, execució i millora dels serveis municipals.
 • Conèixer l’estratègia de millora continua de qualitat que l’Ajuntament ha decidit implantar. Aquesta estratègia es sustenta amb l’adquisició de compromisos ferms davant la ciutadania (més enllà de les obligacions legals) i línies de millora dels serveis a mig i llarg termini.
 • Conèixer anualment el grau de compliment dels compromisos adquirits.
 • Ser destinataris i destinatàries d’uns serveis municipals en continua transformació de millora i superació.

Impacte positiu per a l’organització

Les Cartes constitueixen bàsicament un sistema intern de gestió per compromisos. L’Ajuntament va decidit implantar-ho com a motor de canvi i millora continua de l’organització municipal. En aquest sentit, el sistema permet el següent:

 •  Establir una fotografia panoràmica i dinàmica del grau de qualitat dels serveis municipals, amb informació relativa a tota l’organització.
 •  Reorganitzar periòdicament els serveis. Es va fer en el moment de redactar i aprovar les Cartes, i es fa anualment en el moment d’actualitzar els continguts i els compromisos que s’adquiriran l’any següent.
 •  Facilitar el debat i la reflexió entre els equips gestors i el cos directiu, en la mesura que ambdós nivells tenen incidència en la definició, disseny, execució i valoració dels serveis.
 •  Atorgar coherència l’organització, cohesió i rigor professional.
 •  Compartir entre tots els membres de l’organització la missió institucional, uns objectius generals i uns valor professionals determinats.
 •  Donar suport a una estratègia de millora continua per a tota l’organització. L’estratègia es concreta en implantar millores en les següents línies estratègiques:
  • Temps de prestació
  • Quantitat de serveis
  • Qualitat dels serveis
  • Activitats, plans i projectes
  • Informació pública que s’ofereix
  • Valoració de les persones usuàries.

 Aconseguir l’equilibri entre elles garanteix el model d’Ajuntament horitzó pel qual s’aposta a mig i llarg termini. 

 Afavorir la presa de decisions institucionals i la racionalització de la despesa municipal.