Actualització de continguts

Un cop aprovades, les Cartes de Serveis es revisen cada any per actualitzar el seu contingut. Si els canvis a introduir són de caràcter substancial es seguirà el mateix procediment de l'aprovació (veure "Fases d'aprovació") i la tramitació es farà durant el segon semestre de l’any. D’aquesta manera les modificacions entraran en vigor a començament de l’any següent.

Són canvis substancials aquells que afecten significativament: 1) l’oferta de serveis, 2) els compromisos, indicadors i objectius, 3) els drets i deures de la ciutadania i 4) les formes de col·laboració i participació de les persones usuàries en la millora dels servei.

Si els canvis a introduir no afecten aquests apartats, quan es produeixin seran incorporats directament a les Cartes i  es publicaran al web municipal, previ acord de la tinença d’alcaldia competent. De l’esmentat acord es donarà compte al Ple municipal.

A continuació podeu consultar les diferents actualitzacions realitzades fins ara:

 

1. Aprovació de l'apartat número 10 de les Cartes de Serveis

L'apartat número 10 de les Cartes fa referència al sistema d'aprovació, actualització i retiment de comptes de les Cartes de Serveis. Aquest apartat es va modificar inicialment per acord del Ple de data 22 de juliol de 2019.

 

2. Actualització de continguts de les Cartes de Serveis de l'any 2020

L’actualització de continguts de les Cartes de l’any 2020 es  va aprovar inicialment al Ple municipal del dia 26 de novembre de 2019.

Atès que, durant el període d’informació pública no es van presentar al·legacions, les Cartes van ser aprovades definitivament el dia 14 de febrer de 2020.

  • Certificat de l'acord de Ple de l'aprovació inicial de l'actualització de continguts de les Cartes de Serveis per a l'any 2020
  • Informe sobre l'aprovació inicial de l'actualització de continguts de les Cartes de Serveis per a l'any 2020.
  • Modificacions i actualitzacions dels continguts de les Cartes de Serveis
  • Anunci al BOPB sobre l'aprovació inicial de l'actualització de continguts de les Cartes de Serveis per a l'any 2020, de data 4 de desembre de 2019.
  • Anunci a El Periódico, sobre l'aprovació inicial de l'actualització de continguts de les Cartes de Serveis per l'any 2020, de data 12 de desembre de 2019
  • Anunci al DOGC sobre l'arpovació inicial de l'actualització de continguts de les Cartes de Serveis per a l'any 2020, de data 16 de desembre de 2019
  • Anunci al BOPB sobre l'aprovació definitiva de l'actualització de continguts de les Cartes de Serveis per a l'any 2020, de data 3 de febrer de 2020.
  • Anunci al BOPB sobre la rectificació de l'anunci del dia 3 de febrer de 2020, sobre l'aprovació definitiva de l'actualització de continguts de les Cartes de Serveis per a l'any 2020, de data 14 de febrer de 2020.