Metodologia

La metodologia emprada per elaborar el Catàleg de Cartes de Serveis ha estat la següent:

 • Constitució d'un equip impulsor
 • Determinació de continguts comuns i diferenciats  de cada servei
 • Elaboració del mapa de cartes, amb la classificació de cartes externes (adreçades a la ciutadania); cartes internes (adreçades als/les professionals de l'Ajuntament); i cartes mixtes (adreçades a la ciutadania i als/les professionals municipals).
 • Criteris de redacció dels diferents apartats: identificació dels serveis, missió, valors, prestacions, compromisos , indicadors, drets i deures, normativa, formulació  de queixes, compensacions d'incompliments, formes de participació dels/es usuaris/àries, actualització, etc.
 • Disseny i implementació del procediment participatiu
 • Accions formatives
 • Elaboració i aprovació per part del Ple municipal
 • Comunicació interna i externa
 • Procés de rendició de comptes

 En aquest procés ha estat especialment important la realització de les següents accions formatives:

 • I Jornada de Transparència adreçada a la ciutadania i als/les professionals de l'Ajuntament, dia 4 de febrer de 2016.
 • Formació específica -en matèria de Govern Obert i Cartes de serveis- i assessorament adaptat  al procés d'elaboració d'un primer esborrany. Adreçada als/les caps de servei /departament i personal tècnic. 
 • II Jornada de Transparència, 9 de juny de 2017, adreçada als/les professionals de l'Ajuntament