Metodologia

La metodologia emprada per elaborar el Catàleg de Cartes de Serveis ha estat la següent:

 • Constitució d'un equip impulsor
 • Elaboració del mapa de cartes, amb la classificació de cartes externes (adreçades a la ciutadania); cartes internes (adreçades als/les professionals de l'Ajuntament); i cartes mixtes (adreçades a la ciutadania i als/les professionals municipals).
 • Determinació de continguts comuns i diferenciats de cada servei.
 • Criteris de redacció dels diferents apartats: identificació dels serveis, missió, valors, prestacions, compromisos , indicadors, drets i deures, normativa, formulació  de queixes, compensacions d'incompliments, formes de participació dels/es usuaris/àries, actualització, etc.
 • Disseny i implementació del procés participatiu. Van participar 55 equips de treball i 77 professionals de diferents nivells de l'organització (tècnics/ques, caps, coordinadors/es, directors/es, regidors/es, tinents/es d'alcaldessa i alcaldessa)
 • Accions formatives
 • Redacció de les Cartes i aprovació per part del Ple municipal en diferents fases.
 • Comunicació interna i externa
 • Rendició de comptes anual del compliment de compromisos (primer semestre posterior a l'any avaluable)
 • Actualització de continguts anual (segon semestre anterior a l'any d'entrada en vigor)

 

 En aquest procés ha estat especialment important la realització de les següents accions formatives:

 • I Jornada de Transparència adreçada a la ciutadania i als/les professionals de l'Ajuntament, dia 4 de febrer de 2016.
 • Formació específica -en matèria de Govern Obert i Cartes de serveis- i assessorament adaptat  al procés d'elaboració d'un primer esborrany. Adreçada als/les caps de servei /departament i personal tècnic.
 • II Jornada de Transparència, 9 de juny de 2017, adreçada als/les professionals de l'Ajuntament