Skip to main content

Convenis

Darrera actualització: 09/10/2018
Període d'actualtizació: Anual
Font: Secretaria General 

Convenis 2018

LLISTAT DE CONVENIS

N.  REGISTRE DATA DE FORMALITZACIÓ SIGNANTS (a més de l'Ajuntament) OBJECTE DEL CONVENI
ENCÀRREC DE GESTIÓ
COMPROMISOS ECONÒMICS
ASSUMITS PER LES PARTS
TERMINI DE VIGÈNCIA ÒRGAN I DATA D'APROVACIÓ
1/2018 01/01/2018 Àrea Metropolitana de Barcelona Conveni de col·laboració per a la gestió i manteniment del Parc de la Bastida. AMB: 131.673,88 € anuals
526.695,52 € en total
Des de l'1/1/18 fins el 31/12/2021 Junta de Govern Local 12/12/2017
2/2018 09/01/2018 Comunitat de propietaris Ptge. Pirineus, 8 Modificació conveni 2015 per a les obres de rehabilitació de l'edifici. C.P.: 60.396,76€ Des del 15/01/2015 fins el 14/01/2105 Junta de Govern Local 20/02/2018
3/2018 11/01/2018 Associació de veïns Cementiri Vell-Pallaresa Cessió del local situat al c. Doctor Ferran, 17 per a la gestió, funcionament i dinamització de l'espai associatiu Cementiri Vell-Pallaresa. Ajuntament: 12.205,80 € (lloguer i manteniment anual del local) Des de l'11/01/18 al 31/12/18 Junta de Govern Local 23/01/2018
4/2018 02/02/2018 Llar Unió Catalònia, SCCL Conveni regulador de l'ocupació provisional de part dels terrenys de propietat municipal ubicats a la futura plaça d'Alfons Comín, per a la realització de les obres d'execució d'un edifici HPO.   Des del 02/02/18 fins el 31/10/18 Junta de Govern Local 20/02/2018
5/2018 16/02/2018 Diputació de Barcelona Traspàs de titularitat d'un tram de la carretera BV-5152 i execució d'obres d'urbanització a la carretera BV-5152 entre el PK 0+000 i el PK 0+520. Ajuntament: 4.091.426,76€
Urbanització tram pg. Llorenç Serra i Pont Vell
 1.982.038,66€
Urbanització pg. Salzereda, Ll. Companys i P. Fabra
2.109.388,10€
DIBA: 2.501.640 €
Urbanització tram pg. Llorenç Serra i Pont Vell
Des del 16/02/18 fins el 30/11/18 Junta de Govern Local 21/11/2017
Ratificat Ple municipal 18/12/2017
6/2018 10/04/2018 Associació Cultural del Sud d'Àsia (SANGAM) Celebració edició corresponent a l'any 2018 del festival "Holi Barcelona" el dia 15 d'abril. Ajuntament:
Exempcions de taxes per import total de 7.918€
SANGAM: 2.000 €
14 i 15 d'abril de 2018 Junta de Govern Local 10/04/2018
7/2018 04/04/2018 Banco de Sabadell, SA i Sabadell Real Estate Development, SLU Concreció dels accessos rodats a les finques OP-1 i OP-2, resultants de la modificació del projecte de reparcel·lació de l'àmbit del PERI Santa Coloma Vella II, concessió de l'ús privatiu de terrenys de titularitat municipal, cessió al municipi del domini d'una finca privada d'ús públic urbanitzada i restitució de la façana de Can Pedragosa. BSSRED: 215.000 € Des del 4/4/18 fins el 3/4/19 (prorrogable d'any en any) Junta de Govern Local 16/01/2018
8/2018 29/01/2018 Fundació Privada Salut Mental Catalunya Cessió d'ús a favor de Fundació Privada Salut Mental Catalunya del local ubicat a l'Av. Francesc Macià, 33-35, baixos 3r, de Santa Coloma de Gramenet. Ajuntament: 10.200 € (lloguer anual del local)
656,40 € (comunitat propietaris anual)
Des del 29/01/18 fins el 28/01/20 (prorrogable 1 any) Junta de Govern Local 20/03/2018
9/2018 20/03/2018 Diputació de Barcelona Implementació del Projecte Grama. Ajuntament: 500.000 €
Anualitat 2017: 162.089,63 €
Anualitat 2018: 337.910,37 €
DIBA: 100.000 €
Anualitat 2017: 50.000 €
Anualitat 2018: 50.000 €                             
Des de l'1/1/17 fins el 31/3/19 Junta de Govern Local 05/12/2017
10/2018 18/04/2018 Fundació Privada Trinijove Cessió d'ús a la Fundació Trinijove d'espais de la planta soterrani del local situat al carrer Pompeu Fabra, 22, de Santa Coloma de Gramenet, per a la gestió i funcionament de la UEC-PNO. Ajuntament: 5.347,06 €
Fundació Trinijove: 8.954 €
Des del 18/04/18 fins el 27/07/18 (prorrogable d'any en any) Junta de Govern Local 10/04/2018
11/2018 19/04/2018 Diputació de Barcelona
Consorci associat UNED
Addenda al conveni de 21/05/14 d'ampliació dels usos de l'edifici la Torre del Recinte Torribera, per a la realització d'activitats formatives de l'Escola de Restauració Santa Coloma (ERESC).   Des del 21/05/14 fins el 20/05/18 (prorrogable 2 anys) Junta de Govern Local 17/10/2017
12/2018 07/05/2018 Associació de veïns Can Calvet Col·laboració per a la realització de la Festa de Can Calvet, els dies 25, 26 i 27 de maig de 2018, en l'aportació de les infraestructures, suport tècnic i material de difusió. Ajuntament: 3.860,78 € Des del 07/05/18 fins el 27/05/18 Junta de Govern Local 02/05/2018
13/2018 19/04/2018 Comunitat de propietaris calle Mas Mari,108 Conservació del edifici per obtenir el Certificat de Aptitut, també es proposen millores aislament tècninc i miesures de millora de accesibilitat de la finca Mas Mari,108. Obras 29.927,71€ IVA no inclòs
Honoraris tècnics 3.772,40 € IVA no inclòs
90 anys. Junta de Govern Local 19/06/2018
14/2018 22/04/2018 Comunitat de propietaris calle Bruc,85 Conservació del edifici per obtenir el Certificat de Aptitut, també es proposen millores aislament tècninc i miesures de millora de accesibilitat de la finca Bruc,85. Obras 36.308,24€ IVA no inclòs
Honoraris tècnics 4.576,677 € IVA no inclòs
90 anys. Junta de Govern Local 19/06/2018
15/2018 25/04/2018 Comunitat de propietaris calle Bruc,74 Conservació del edifici per obtenir el Certificat de Aptitut, també es proposen millores aislament tècninc i miesures de millora de accesibilitat de la finca Bruc,74. Obras 24.187,97€ IVA no inclòs
Honoraris tècnics 3.048,53€ IVA no inclòs
90 anys. Junta de Govern Local 19/06/2018
16/2018 03/05/2018 Comunitat de propietaris calle  Mas Mari, 110 Conservació del edifici per obtenir el Certificat de Aptitut, també es proposen millores aislament tècninc i miesures de millora de accesibilitat de la finca Mas Mart, 110. Obras 35.297,37€ IVA no inclòs
Honoraris tècnics 4.448,87 € IVA no inclòs
90 anys. Junta de Govern Local 03/05/2018
17/2018 17/05/2018 Comunitat de Propietaris calle Pirineos, 104 Modifiació del conveni 2015, increments del pressupost respecte a la cantitat establerta. Obras 69.340,67€ La vigència d'aquest assentament serà de 90 anys.
Un cop realitzades les obres de rehabilitaió els propietaris tindran 30 dies, per fer, si escau les reclamacions que consiferin oportunes.
Junta de Govern Local 26/06/2018
18/2018 12/06/2018 Associació de veïns Les Oliveres. És Objecte d'aquest conveli la col·laboració de l'Ajuntament amb l'entitat, que és organitzadora de la Festa de les Olivers, tal i com consta a la programació dels actes que s'adjunta a aquest conveni i que se celebrarà en la nostra ciutat els propers ,8, 9 i 10 de juny de 2018, en l'aportació de les infrestructures, suport tècnic i material de difusió Cost 584,76 € IVA no inclòs  Des del 8/06/18 fins al 10/06/18 Junta de Govern Local 12/ 06/2018
19/2018 12/06/2018 Associació de veïns Singuerlin. És objecte d'aquest conveni la col·laboració de l'Ajuntament amb l'entitat, que és organitzadora de la Festa de Singuerlín, tal i com consta a la programació dels actes que s'adjunta a aquest conveni i que se celebrarà en la nostra ciutat els propres, 1,2 i 3  de juny de 2018, en l'aportació de les infraestructures, suport tècnic i material de difusió. El cost previst de 1908,54 euros (IVA no inclòs) Des del 01/06/18 fins al 03/06/2018 Junta de Govern Local 12/06/2018
20/2018 05/07/2018 Consell Esportiu del Barcelonès Nord. Establir i regular les condicions i els compromisos que han de regir la col·laboració entre l'Ajuntament i el CEBN per a desenvolupar el programa d'activitats esportives adreçades a l'alumnat en edat escolar al municipi de Santa Coloma de Gramenet durant la temporada 2017/2018. El cost global del programa d'activitats esportives, es valora  en 70.010€ dels quals l'ajuntament aportarà al CEBN 32.000€ Des del 01/07/2018 fins al 30/06/2018 Junta de Govern Local 26/06/2018
21/2018 05/07/2018 Club Futbol Sala García. Establirr i regular les condicions i els compromisos per al suport de Futbol Sala Garcia en les seves activitats de foment i promoció del Futbol Sala al municipi de Santa Coloma de Gramenet. El cost global 371.888,10 € dels quals l'Ajutnament aportarà al Futbol Sala García 70.000,00 €  Des del 05/06/2018 fins al 31/12/2018
No obstant l'anterior, la subvenció inclourà les activitats esportives
compreses des del 01/07/2017 fins al 30/06/2018
Junta de Govern Local 26/06/2018
22/2018 30/05/2018 Comunitat de Propietaris carrer Mas Marí,70. Conservació del edifici per obtenir el Certificat de Aptitut, també es proposen millores aislament tècninc i miesures de millora de accesibilitat de la finca del Carrer Mas Marí,70. Obras 42.314,38  € IVA no inclòs
Honoraris tècnics 5.333,75 € IVA no inclòs
90 anys. Ratificat Junta de Govern Local 10/07/2018
23/2018 13/07/2018 Associació de Veïns Riu Sud. És objecte d'aquest convenii la col·laboració de l'Ajuntament amb l'ENTITAT, que és l'organitzadora de la Festa del Riu Sud, tal i como consta a la programació dels actes que s'adjunta a aquest conveni i que se celebrarà en la nostra ciutat els propres 1,2 i 3 de juny de 2018, en l'aportació de les infraestructures, suport tècnic i material de difusió. Ajuntament: 3.860,78€ Des del 01/06/18 fins al 03/06/2018 Junta de Govern Local 12/06/2018
24/2018 03/07/2018 Badalona Serveis Assistencials, SA Desenvolupament de programes de manteniment de metadona a Santa Coloma de Gramenet, durant l'any 2018. Ajuntament: 10.112,18€ Any 2018 Junta de Govern Local 03/07/2018
25/2018 29/08/2018 Federació d'Associacions de Veïns de Santa Coloma de Gramenet (FAVGRAM) Incentivar el programa d'activitats que la FAVGRAM desenvolupa al municipi de Santa Coloma de Gramenet. Ajuntament (aportacions anuals):
Lloguer del local: 1.588,34€
Comunitat de propietaris: 300€
Electricitat: 622€
Aigua : 327€
Manteniment i neteja del local: 877,44€
Subvenció activitats: 13.000€
Total 16.714,78€
FAVGRAM: 999,57€
Any 2018 Junta de Govern Local 24/07/2018
26/2018 03/07/2018 Producciones RockRock, SL Celebració del festival "Rock Fest Barcelona" els anys 2018 i 2019 a l'espai situat a la zona de Can Zam, entre el carrer de Víctor Hugo i els Vials Associats, la segona rotonda i el camp de futbol dependent del Departament d'Esports de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i ocupat habitualment pel Club de Futbol Singuerlin, utilitzat durant la Festa Major d'Estiu per a la ubicació de les Fires d'Entitats i d'Atraccions. Els termes i la durada del conveni estan vinculats i limitats de manera exclusiva a la celebració del festival "Rock Fest Barcelona" durant el període fixat en aquest conveni. Ajuntament:
Neteja, higiene del personal, serveis d'assistència mèdica i documentació en matèria de protecció del públic i espai: 35.000€
Enllumenat, electricitat, aigua i manteniment de l'espai de celebració: 54.000€
Total 89.000€

Producciones RockRock, SL:
Any 2018
Taxa d'ocupació: 4.000€
Taxa llicència espectacles públics o activitats recreatives: 1.518€
1450 entrades gratuïtes: 159.790€
Publicitat: 60.000€
Total 2018: 225.308€
Any 2019
Entrades gratuïtes: 155.000  
Anys 2018 i 2019 Junta de Govern Local 03/07/2018
27/2018 17/07/2018 Fundació Bancària "La Caixa" Desplegament del programa "Sempre Acompanyats" com a model d'atenció i intervenció a les situacions de soledat no volguda de les persones grans al municipi.   Des del 17/07/18 fins al 31/12/19 Junta de Govern Local 17/04/2018
28/2018 24/07/2018 Blanco y Negro Music, SA Celebració de l'edició corresponent a l'any 2018 del festival "Unite With Tomorrowland". Blanco y Negro Music:
Taxa d'ocupació: 4.000€
Taxa d'activitats i instal·lacions: 1.518€
1000 entrades gratuïtes: 62.640€
Total: 68.158€ 
Des del 18/07/18 fins el 08/08/18 Junta de Govern Local 24/07/2018
29/2018 31/07/2018 Ateneu Popular Julia Romera Celebració de les Festes Populars Alternatives, amb motiu de la Festa Major d'Estiu de 2018 a la ciutat Ajuntament: 5.000€ Des del 31/08/18 fins el 03/09/18 Decret 7468/18 de 03.08.18
Ratificat JGL 12/09/18
30/2018 27/08/2018 Gremi d'Industrials Firaires de Barcelona i Província Ocupació de l'espai situat a la zona de Can Zam, entre el carrer de Víctor Hugo i els Vials Associats, la segona rotonda i els camps de futbol dependents del Departament d'Esports de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramene i ocupats pels clubs Singuerlin i Arrabal-Calaf, així com la segona illa del Parc Europa situada entre l'Av. Francesc Macià i Av. Puig Castellar per a la Fira Infantil durant els dies de la Festa Major d'Estiu de l'any 2018. Gremi d'Industrials Firaires de Barcelona i Província:
Taxa d'ocupació: 28.000€
Taxa llicència espectacles públics o activitats recreatives: 1.518€
Total: 29.518€
Des del 29/08/18 fins el 05/09/18 Decret 7750/18 de 28.08.18
Ratificat JGL 12/09/18