Aquests documents han estat publicats d’acord amb el que s’estableix al Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD)

Convenis

Darrera actualització: 31/12/2023
Període d'actualtizació: Anual
Font: Secretaria General