Transparència

Per a l'Ajuntament de Santa Coloma, establir un govern obert és la base d'una bona gestió. La transparència és la cultura que ha de permetre als ciutadans/es conèixer l'acció del govern de la ciutat, des del convenciment que només una ciutadania informada podrà exercir una participació activa amb coneixement de causa. Infografia Publicitat Activa.pdf

El Síndic de Greuges té la funció d’avaluar el compliment de les obligacions regulades en la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, així consta a  l’article 92.1 de la citada llei. Més informació: aquí

Cal assenyalar que aquesta Llei no només regula les obligacions de publicitat activa i el dret ciutadà a accedir a la informació pública, sinó també el que la Llei anomena bon govern, que recull principis i obligacions de caràcter ètic aplicables als responsables públics (alts càrrecs, en la terminologia de la Llei) i una regulació del dret a una bona administració i a uns serveis públics de qualitat.