Codi de conducta i bon govern

En sessió celebrada en data 29 de maig de 2017 el Ple de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet va acordar l’aprovació inicial del Codi de conducta i bon govern per a càrrecs electes i directius públics de l’Ajuntament.

La proposta es sotmet a informació pública durant un termini de trenta dies per a la  formulació d’al·legacions i recomanacions, d’acord amb l’edicte publicat al DOGC núm.7413 de 17.07.2017.

Aprofitant el termini per formular al·legacions i esmenes el Grup Municipal de Ciutadans de Santa Coloma de Gramenet i l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) van presentar les seves esmenes i al·legacions respectivament.

A continuació es presenta l'informe tècnic relatiu al projecte normatiu del codi ètic aprovat per l'ajuntament de Santa Coloma de gramenet el 29 de maig de 2017.