Dret d'accés a la informació pública

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, comporta un únic règim substantiu d’accés a la informació pública. Així, l’article 34.1 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i gestió de documents estableix que “Les persones tenen dret a accedir als documents públics en el termes i amb les condicions establertes per la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i la resta de normativa que sigui aplicable”.

A l’Ajuntament de Santa Coloma, l’òrgan responsable de la resolució de les peticions d’informació pública és la Direcció de Planificació Estratègica, Participació Ciutadana, Observatori de la Governança, Qualitat Democràtica i Transparència, PAM i Regidories de Districte. Més informació sobre el tràmit.

D’aquesta manera, la legislació de transparència estableix el dret d’accés a la informació elaborada per l’Administració i la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les seves funcions.

Aquest dret subjectiu es garanteix a totes les persones a partir dels 16 anys, i inclou qualsevol forma o suport en què aquesta informació hagi estat elaborada o en què es conservi. És un dret que es reconeix a les persones a títol individual, o en nom i representació de qualsevol persona jurídica que estigui legalment constituïda; l’exercici d’aquest dret no està condicionat a la concurrència de cap interès personal, no està subjecte a motivació i no requereix de la invocació de cap norma.

Les resolucions expresses o presumptes en matèria d’accés a la Informació pública, poden ésser objecte de recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que les ha dictades. Així mateix, les resolucions expresses o presumptes en matèria d’accés a la Informació pública, i si escau, les que resolguin el recurs de reposició, poden ésser objecte de reclamació gratuïta i voluntària davant la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (www.gaip.cat)

Reclamacions

En cas de disconformitat amb la resposta de l'Ajuntament a una petició d'accés a informació pública, la llei preveu tres possibilitats, no excloents, per reclam

       1. Al mateix Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
       2. A la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública
       3. Al Jutjat Contenciós-Administratiu de Barcelona

En cas de  reclamar  a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, cal presentar una instància en el registre que indiqui la resolució contra la qual es vol interposar recurs i exposar els motius de la disconformitat. El termini per fer-ho és d'un mes, des de l'endemà de la data en què es notifica la resolució al sol·licitant.

Per  reclamar davant la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública, aquest òrgan ha posat a la disposició dels sol·licitants un formulari en línia per presentar les reclamacions. El termini per fer-ho també és d'un mes des de l'endemà de la data en què es notifica la resolució al sol·licitant. Es pot reclamar en cas de disconformitat amb la informació lliurada, i també contra la desestimació d'un recurs interposat a l'Ajuntament.

Reclamació davant la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP)