Font: Servei de Relacions Intitucionals d’alcaldia
Última actualització: Abril 2018
Propera actualització:  Abril 2019

Expedients QUI

EXPEDIENTS QUI 2017

2016

2017

Expedients correctes

2087

2069

TIPUS

Queixes

41,82%

38,14%

Suggeriments

12,30%

11,36%

Demandes d'actuació

40,80%

45,60%

Consultes

5,10%

4,90%

FINALITZACIÓ

Finalitzades en l'any

75%

88%

No Finalitzades de tots els anys

25%

18,90%

Tipus de consultes, queixes, demandes i suggeriments efectuats per la ciutadania

CONSULTES 2017


2016

2017

OIAC i assumptes generals

16,20%

27,40%

Obres Públiques

8,50%

9,20%

Via Pública

11,10%

8,50%

Medi Ambient-Zoonosi

7,20%

Policia Local

5,10%

6,50%

Mediació i Convivència

5,90%

Disciplina urbanística i activitats

8,50%

5,20%

Empreses municipals

3,90%

Cultura

4,30%

3,30%

Serveis socials - gent gran

2,6%

Comerç

2,60%

Movilitat

8,50%

Serveis Urbans

3,40%

Gestió Econòmica

3,00%

Queixes, demandes i suggeriments


2016

2017

Via Pública-Manten., senyalitz., semaf.

20,70%

21,20%

Disciplina urbanística i activitats

9,20%

11,80%

Serveis urbans

8,70%

9,50%

Zoonosi i medi ambient

8,80%

9,10%

Parcs i jardins

8,10%

8,70%

Policia Local

8,50%

8,20%

Mediació i convivència

5,70%

Serveis socials i gent gran

4,40%

5,60%

Obres públiques

2,30%

4,30%

OIAC

3,10%

2,80%

Mobilitat

3,20%

1,90%

Educació

1,50%

Orígen dels expedients

ORÍGEN DELS EXPEDIENTS

2016

2017

Presencial, amb instància /verbalment

1410

1241

Via electrònica /web / xarxes / email

597

688

Via telefònica /altres

76

140

Tipologia de les queixes

Via Pública

 • Manteniment de parcs i jardins
 • Paviment calçades, voreres i senyalització viària
 • Clavegueram i rases
 • Pivots, temes d'accessibilitat, enllumenat, passos vianants i guals
 • Contactes amb companyes

Disciplina urbanística i activitats

 • Demandes inspeccions urbanístiques
 • Tramitació d'expedients d'activitats i queixes per l'activitat en sí.
 • Sorolls i mals olors

Serveis urbans

 • Neteja a la via pública
 • Contenidors, solars amb sorolls i brutícia
 • Brutícia en indrets habitats, relacionada amb plagues.

Obres públiques

 • Obres impulsades per l'Ajuntament als carrers i/o edificis

Policia local

 • Indisciplina viària
 • Inseguretat ciutadana
 • Escàndols en bars, restaurants, llocs d'oci o habitatges particulars.

Serveis socials

 • Considerar-se no ser atès correctament
 • Sol·licita canvi de professionals, necessita ser atès/a urgentment
 • Queixa per informació situació desantenció i maltractament

Mediació i convivència

 • Conflictes entre ciutadans/nes de la mateixa comunitat de propietaris.
 • Conflictes en l'ús de l'espai públic
 • Conflictes per considerar-se no ates/a en bars i establiments

Zoonosi i mediambient

 • Rosegadors, paneroles en via pública i edificis municipals
 • Control de coloms i colònies de gats
 • Parc fluvial del Besòs, Parc Serralada de Marina, gossos perillosos