Expedients QUI

Queixes i suggeriments

Font: Servei de Relacions Intitucionals d’alcaldia
Última actualització: Gener 2020
Propera actualització:  Abril 2020

Dades 2018 - 2019

EXPEDIENTS QUI
2016 2017 2018
Expedients correctes 2087 2069 2715
TIPUS
Demandes d'actuació 41,82% 45,60% 37,90%
Queixes 12,30% 38,14% 36,26%
Suggeriments 40,80% 11,36% 21,60%
Consultes 5,10% 4,90% 4,24%
FINALITZACIÓ
Finalitzades en l'any 75% 88% 79,70%
No Finalitzades de tots els anys 25% 18,90% 21,80%

Tipus de consultes, queixes, demandes i suggeriments efectuats per la ciutadania

CONSULTES 2016 2017 2018
OIAC i assumptes generals 16,20% 27,40% 26,50%
Via Pública 11,10% 8,50% 10,20%
Obres Públiques 8,50% 9,20% 9,50%
Policia Local 5,10% 6,50% 7,20%
Medi Ambient-Zoonosi 7,20% 6,70%
Disciplina urbanística i activitats 8,50% 5,20% 5,80%
Mediació i Convivència 5,90% 5,40%
Serveis socials - gent gran 2,6% 4,20%
Empreses municipals 3,90% 3,70%
Cultura 4,30% 3,30% 3,20%
Gestió Econòmica 3,00% 3,00%
Serveis Urbans 3,40% 2,80%
Comerç 2,60% 2,70%
Mobilitat 8,50% 2,50%
QUEIXES, DEMANDES I SUGGERIMENTS
2016 2017 2018
Via Pública-Manten., senyalitz., semaf. 20,70% 21,20% 22,10%
Disciplina urbanística i activitats 9,20% 11,80% 13,50%
Serveis urbans 8,70% 9,50% 10,40%
Policia Local 8,50% 8,20% 9,30%
Zoonosi i medi ambient 8,80% 9,10% 8,10%
Parcs i jardins 8,10% 8,70% 7,20%
Serveis socials i gent gran 4,40% 5,60% 5,90%
Mediació i convivència 5,70% 5,50%
Obres públiques 2,30% 4,30% 3,90%
Mobilitat 3,10% 1,90% 2,50%
OIAC 3,20% 2,80% 1,90%
Educació  1,50% 1,80%

Origen dels expedients

CANAL D'ENTRADA
2016 2017 2018
Presencial, amb instància /verbalment 1410 1241 1339
Via electrònica /web / xarxes / email 597 688 920
Via telefònica /altres 76 140 456

Tipologia de les queixes

Via Pública

 • Manteniment de parcs i jardins
 • Paviment calçades, voreres i senyalització viària
 • Clavegueram i rases
 • Pivots, temes d'accessibilitat, enllumenat, passos vianants i guals
 • Contactes amb companyes

Disciplina urbanística i activitats

 • Demandes inspeccions urbanístiques
 • Tramitació d'expedients d'activitats i queixes per l'activitat en sí.
 • Sorolls i mals olors

Serveis urbans

 • Neteja a la via pública
 • Contenidors, solars amb sorolls i brutícia
 • Brutícia en indrets habitats, relacionada amb plagues.

Obres públiques

 • Obres impulsades per l'Ajuntament als carrers i/o edificis

Policia local

 • Indisciplina viària
 • Inseguretat ciutadana
 • Escàndols en bars, restaurants, llocs d'oci o habitatges particulars.

Serveis socials

 • Considerar-se no ser atès correctament
 • Sol·licita canvi de professionals, necessita ser atès/a urgentment
 • Queixa per informació situació desatenció i maltractament

Mediació i convivència

 • Conflictes entre ciutadans/nes de la mateixa comunitat de propietaris.
 • Conflictes en l'ús de l'espai públic
 • Conflictes per considerar-se no atés/a en bars i establiments

Zoonosi i mediambient

 • Rosegadors, paneroles en via pública i edificis municipals
 • Control de coloms i colònies de gats
 • Parc fluvial del Besòs, Parc Serralada de Marina, gossos perillosos