Memòria d'indicadors i cost dels serveis

Aquesta memòria, d'acord amb l'article 211 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, té com a objectiu quantificar el cost i rendiment de cada un dels serveis prestats per l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet al llarg de l'exercici. L'estudi de costos que aquí es presenta parteix de l'estructura pressupostària, de forma que cada un dels programes, que agrupa diverses activitats, pugui ser considerant un centre de cost.

Documents

Lista de archivos
Nom de fitxer Informació Modificació
icon Cost_dels_Serveis_2017.pdf 2 MB 09.11.2018 13:13
Lista de archivos
Nom de fitxer Informació Modificació
icon indicadors_costserveis_2016.PDF 126 KB 18.02.2019 15:51
icon indicadors_costserveis_2015.pdf 135 KB 18.02.2019 15:51
icon indicadors_costserveis_2014.pdf 3 MB 18.02.2019 15:51
icon indicadors_costserveis_2013.pdf 943 KB 18.02.2019 15:51