Servei de Contractació

El Servei de Contractació gestiona la contractació administrativa municipal d’obres, serveis, subministraments, gestió de serveis públics, especials, privats i acords marc sempre que no siguin contractes menors. Aquesta gestió es realitza fins a la formalització del corresponent contracte

La missió és contractar l’oferta més avantatjosa per als interessos municipals dels contractes  administratius municipals d’obres, serveis, subministraments, gestió de serveis públics, especials, privats i acords marc, sempre que no siguin contractes menors.

Els valors són la igualtat de tracte, publicitat, lliure concurrència i transparència, així com la contractació socialment responsable, vetllant pel compliment dels principis d’eficàcia i eficiència en la despesa.

Adreça: Plaça de la Vila, 1

Horari (presencial / virtual): Presencial: de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h. Per presentar pliques: de dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 h.

Aquest horari podria modificar-se durant els períodes de vacances de Nadal, Setmana Santa i estiu (a partir del 25 de juny  fins al 10 de setembre).

Telèfon / Fax    934 624 000   Extensions 3077 i 3021 /  933 858 112

Correu electrònic: serveicontractacio@gramenet.cat

  • Informació i assessorament
  • Elaborar i tramitar els expedients de contractació
  • Mesa de contractació
  • Gestió dels indicadors de transparència i rendició de comptes
  • Recurs especial de contractació