Període mitjà de pagament a proveïdors d’acord a la metodologia de l’Estat

Els període mitjà de pagament mensual s’ha calculat d’acord a la metodologia establerta per Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, aprovada per Real Decret 635/2014, de 25 de juliol i modificada pel Real Decret 1040/2017, de 22 de desembre.

Aquest període mesura el retard en el pagament del deute comercial en termes econòmics com indicador diferent respecte del termini legal de pagament establert en la Llei 3/2004 per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials i la Llei 9/2017 de contractes del sector públic.

El termini mitjà, doncs, és el número de dies naturals transcorreguts des des de la data d’aprovació dels documents que acrediten la conformitat amb els béns o serveis, o des de la data d’aprovació de la certificació mensual d’obra, segons correspongui, fins a la data de pagament material per part de l’Administració.

Es faciliten les dades del PMP global del grup, així com de cadascun dels ens que l'integren, l'Ajuntament, el Patronat Municipal de la Música, i les societats municipals Grameimpuls i Gramepark.

Desembre 2018

Període mitjà de pagament global a proveïdors mensual: 8,10 dies.

Informes mensuals amb la informació de l'Ajuntament, Patronat Municipal de la Música i societats municipals 2018:

12_Desembre.pdf

223 KB | 18.01.2019 13:03

11_Novembre.pdf

223 KB | 18.12.2018 11:48

10_Octubre.pdf

225 KB | 23.11.2018 12:43

09_Setembre.pdf

223 KB | 22.10.2018 16:01

08_Agost.pdf

224 KB | 01.10.2018 10:05

07_Juliol.pdf

224 KB | 27.08.2018 09:27

06_Juny.pdf

225 KB | 12.07.2018 11:27

05_Maig.pdf

224 KB | 19.06.2018 12:37

04_Abril.pdf

393 KB | 31.05.2018 09:51

03_Marc.pdf

392 KB | 31.05.2018 09:51

02_Febrer.pdf

229 KB | 31.05.2018 09:51

01_Gener.pdf

229 KB | 31.05.2018 09:51