Període mitjà de pagament a proveïdors d’acord a la metodologia de l’Estat

Els període mitjà de pagament mensual s’ha calculat d’acord a la metodologia establerta per Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, aprovada per Real Decret 635/2014, de 25 de juliol i modificada pel Real Decret 1040/2017, de 22 de desembre.

Aquest període mesura el retard en el pagament del deute comercial en termes econòmics com indicador diferent respecte del termini legal de pagament establert en la Llei 3/2004 per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials i la Llei 9/2017 de contractes del sector públic.

El termini mitjà, doncs, és el número de dies naturals transcorreguts des des de la data d’aprovació dels documents que acrediten la conformitat amb els béns o serveis, o des de la data d’aprovació de la certificació mensual d’obra, segons correspongui, fins a la data de pagament material per part de l’Administració.

Es faciliten les dades del PMP global del grup, així com de cadascun dels ens que l'integren, l'Ajuntament, el Patronat Municipal de la Música, i les societats municipals Grameimpuls i Gramepark.

Juliol 2023

Període mitjà de pagament global a proveïdors mensual: 16,82 dies

Informes mensuals amb la informació de l'Ajuntament, Patronat Municipal de la Música i societats municipals 2023:

Lista de archivos
Nom de fitxer Informació
icon 07_PMP_Juliol.pdf 511 KB
icon 06_PMP_Juny.pdf 510 KB
icon 05_PMP_Maig.pdf 508 KB
icon 04_PMP_Abril.pdf 443 KB
icon 03_PMP_Marc.pdf 57 KB
icon 02_PMP_febrer.pdf 56 KB
icon 01_PMP_Gener.pdf 55 KB