Període mitjà de pagament a proveïdors d’acord a la metodologia de l’Estat

Els període mitjà de pagament mensual s’ha calculat d’acord a la metodologia establerta per Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, aprovada per Real Decret 635/2014, de 25 de juliol i modificada pel Real Decret 1040/2017, de 22 de desembre.

Aquest període mesura el retard en el pagament del deute comercial en termes econòmics com indicador diferent respecte del termini legal de pagament establert en la Llei 3/2004 per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials i la Llei 9/2017 de contractes del sector públic.

El termini mitjà, doncs, és el número de dies naturals transcorreguts des des de la data d’aprovació dels documents que acrediten la conformitat amb els béns o serveis, o des de la data d’aprovació de la certificació mensual d’obra, segons correspongui, fins a la data de pagament material per part de l’Administració.

Es faciliten les dades del PMP global del grup, així com de cadascun dels ens que l'integren, l'Ajuntament, el Patronat Municipal de la Música, i les societats municipals Grameimpuls i Gramepark.

Juny 2021

Període mitjà de pagament global a proveïdors mensual: 11,95 dies

Informes mensuals amb la informació de l'Ajuntament, Patronat Municipal de la Música i societats municipals 2021:

Lista de archivos
Nom de fitxer Informació
icon 06_Juny.pdf 250 KB
icon 05_MAIG.pdf 513 KB
icon 04_ABRIL.pdf 509 KB
icon 03_MARC.pdf 510 KB
icon 02_PMP_Febrer_2021.pdf 220 KB
icon 01_PMP_Gener_2021.pdf 445 KB

 

 

Històric

Informes detallats amb les dades de l'Ajuntament, organismes autònoms i societats municipals d'exercicis anteriors: