Termini legal de pagament d’acord normativa morositat i contractació del sector públic

La informació detallada d’acord amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

Primer trimestre de 2019

  • Termini mitjà de pagament des del registre de la factura o emissió de les certificacions (en dies): 47,79 dies
  • Número total de pagaments: 3.187
  • Imports pagats del trimestre: 12.555.476,98€

 

-  Resum informe morostitat 2019 i evolució dels terminis