Termini legal de pagament d’acord normativa morositat i contractació del sector públic

Terminis de pagament trimestrals de l’exercici 2023 d’acord a la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials

 Ajuntament 

 Termini mitjà de pagament primer trimestre

En dies: 37,08 

Número de pagaments:3.012

Import pagat: 17.282.285,24€

 

 

Patronat de la Música 

 

Termini mitjà de pagament primer trimestre

En dies: 48,73

Número de pagaments: 22

Import pagat: 16.869,48€