Mesa permanent de contractació

Data última actualització: Setembre de 2023

En data 11 de juliol de 2023, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament ha aprovat l’acord següent:

Primer – Constituir la Mesa de Contractació permanent d’assumptes de competència de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, delegats tant per l’alcaldessa com pel Ple.

Segon - Establir la composició de la Mesa de Contractació permanent d’assumptes de competència de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, delegats tant per l’alcaldessa com pel Ple, que quedarà de la forma següent:

President

  • Sr. Esteve Serrano Ortín, regidor

Vocals

  • Secretari/a general de la Corporació
  • Sr. Francesc Aragón Sánchez, interventor de la Corporació
  • Sr. Fernando Hernández Baena, gerent de l’Ajuntament
  • Tècnic/a de l’àrea gestora del contracte

Secretària

  • Sra. María Félix Alonso, cap del Servei de Contractació

Tercer – Designar com a substituts/es, en el supòsit de vacant, absència, malaltia i, en general, qualsevol causa justificada, dels membres titulars els següents:

President

  • Sr. Aitor Muñiz Coronado, regidor
  • Sra. Blanca Padrós Amat, regidora

Vocals
Vocals substituts del Secretari/a General:
- La/el cap dels Serveis Jurídics
- Lletrat/da dels Serveis Jurídics
Vocals substituts de l’Interventor Municipal:
- La cap del Servei de Fiscalització
- Lletrat/da del Servei de Fiscalització

Secretari/Secretària
Tècnic o tècnica jurídica del Servei de Contractació