Mesa permanent de contractació

Data última actualització

Abril 2018

Propera actualització:

Abril 2019

Font:

Servei de contractació

*A l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet la mesa de contractació és permanent. Tots els grups municipals poden tenir un observador.

El Ple de l’Ajuntament de data 3 d’abril de 2018 ha aprovat la composició de la Mesa de Contractació amb caràcter permanent segons el següent:
President

  • Sr. Esteve Serrano Ortín, regidor / substitut Sr. Diego Arroyo Bote, regidor

Vocals

  • Sr. Francisco Javier Ezquiaga Terrazas, secretari general de la Corporació / substituta Sra. Joana Ricardo Hoyos, cap del Servei Jurídic.
  • Sr. Aurelio Corella Colás, interventor de la Corporació / substituta Sra. Montserrat Llobet Esqué, cap del Servei de Fiscalització
  •  Tècnic/a de l’Àrea gestora del contracte

Secretaria

  •  Sra. Maria Fèlix Alonso, lletrada del Servei de Contractació / substituta Sra. Lurdes Fernández Vernet, lletrada del Servei de Contractació.

Observadors
Tots els grups municipals poden tenir un observador

 

 

Santa Coloma de Gramenet, 9 d’abril de 2018
Maria Félix Alonso Cobo
Lletrada del Servei de Contractació