Memòria d'indicadors i cost dels serveis

Aquesta memòria, d'acord amb l'article 211 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, té com a objectiu quantificar el cost i rendiment de cada un dels serveis prestats per l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet al llarg de l'exercici. L'estudi de costos que aquí es presenta parteix de l'estructura pressupostària, de forma que cada un dels programes, que agrupa diverses activitats, pugui ser considerant un centre de cost.

Documents

Nom de fitxer Informació Modificació
Cost_dels_Serveis_2017.pdf 2 MB 09.11.2018 13:13
Nom de fitxer Informació Modificació
indicadors_costserveis_2016.PDF 126 KB 18.02.2019 15:51
indicadors_costserveis_2015.pdf 135 KB 18.02.2019 15:51
indicadors_costserveis_2014.pdf 3 MB 18.02.2019 15:51
indicadors_costserveis_2013.pdf 943 KB 18.02.2019 15:51