Avaluació de compromisos de les Cartes de Serveis 2023

L'Ajuntament elabora anualment un informe d'avaluació sobre el grau de compliment dels compromisos adquirits a les Cartes de Serveis. En el cas que es produeixin incompliments, l'informe especificarà les causes i les queixes rebudes a tal efecte, les accions de millora dissenyades per evitar-les i les dates d'implementació. S'haurà de tenir en compte que el reconeixement d'incompliment dels compromisos no significarà, necessàriament, a la tramitació d'un procediment de reclamació patrimonial contra l'Ajuntament. 

Pots consultar aquests resultats de forma interactiva en el web municipal de rendició de comptes.Els documents d'avaluació dels compromisos es podran consultar a partir del primer semestre de l'any posterior a l'any avaluable.

També pots consultar les memòries d'avaluació següents en format PDF:

Si voleu accedir a les avaluacions de les Cartes de Serveis per ordre alfabètic, feu clic aquí

Premis i reconeixements públics obtinguts pel Catàleg de les Cartes de Serveis de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.