Avaluació dels compromisos de les Cartes de Serveis

L’Ajuntament elabora anualment un informe d’avaluació sobre el grau de compliment dels compromisos adquirits a les Cartes de Serveis. En el cas que es produeixin incompliments, l’informe especificarà les causes i les queixes rebudes a tal efecte, les accions de millores dissenyades per evitar-los i les dates d’implementació. Caldrà tenir en compte que el reconeixement d’un incompliment dels compromisos municipals no donarà lloc necessàriament a la tramitació d’un procediment de reclamació patrimonial envers l’Ajuntament.

Els documents d’avaluació dels compromisos podran ser consultats a partir del primer semestre de l’any posterior a l’any avaluable.

Actualment disposem de les següents memòries d'avaluació:

Si voleu accedir a les avaluacions de les Cartes de Serveis per ordre alfabètic, feu clic aquí

Premis i reconeixements públics obtinguts pel Catàleg de Cartes de Serveis de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet