Avaluació de compromisos de Cartes de Serveis 2017

Durant l’any 2017 s’ha produït el primer període de vigència (entre l’1 d’abril i el 31 de desembre) de les 31 cartes de serveis corresponents a la 1a fase (aprovades definitivament el 31 de març de 2017). Transcorregut aquest termini correspon retre comptes dels resultats obtinguts.

El procés de rendició de comptes de les Cartes de Serveis forma part de les diferents accions de govern obert i transparència de la gestió municipal, i té com a objectiu informar a la ciutadania, al Ple municipal i als/les treballadors/es de l’Ajuntament del següent:

  •  Grau de compliment dels compromisos de qualitat incorporats a les Cartes i resultats dels indicadors assignats a cada compromís.
  •  Modificacions de contingut produïdes a les Cartes durant el període avaluable.

1) Compliment de compromisos

  • Les 31 Cartes de la 1a fase han incorporat 168 compromisos i 195 indicadors. Un mateix compromís pot tenir assignat 1 o més indicadors com a instruments de mesura.
  • El 93% dels compromisos han estat complerts i el 93% dels indicadors han estat assolits segons els objectius previstos.
  • Els compromisos parcialment complerts representen un 1% i els incomplerts un 5%. Entenem per compromisos parcialment complerts aquells que tenen assignats dos o més indicadors i, com a mínim, un d’ells s’ha incomplert.
  • Els indicadors incomplerts han estat un 6% i els incorrectes un 1%. Entenem per indicadors incorrectes aquells que no mesuren adequadament el compromís o incorporen algun error. Aquests indicadors seran corregits de cara al següent període avaluable.
  • Les causes dels incompliments fan referència a:

-Incapacitats laborals temporals dels responsables de la gestió i mobilitat del personal
-Càrregues de treball en moments puntuals
-Dificultats tècniques a l’hora de desenvolupar la feina

En aquests casos els responsables dels serveis han assignat mesures de millora i dates d’implementació per evitar futurs incompliments.

Consulteu aquí la tabla resum de compliment de tots els compromisos i indicadors per Cartes de Serveis.

  2) Modificacions de continguts

  • S’han modificat completament dues cartes: 1. Cementiri i 2. Teatre Sagarra i Can Roig i Torres. El nou contingut és més complert i reflexa millor els serveis previstos per a l’any 2018.
  • Les cartes ‘Centre de formació i treball’ i ‘Centre de formació ocupacional La Ginesta’ s’han unificat en una única carta anomenada ‘Formació professional i ocupacional’
  • Les cartes parcialment modificades han estat 17. Les correccions responen bàsicament a:

- Eliminació i canvis de compromisos i indicadors per ajustar-los millor als objectius de 2018.

- Rectificacions en la redacció d’alguns apartats, com ara, la missió, la identificació, la normativa i els drets i deures.

- Incorporacions de noves tasques i serveis.

Totes aquestes modificacions responen a les circumstàncies que les cartes determinen (punt núm. 10) com a possibles causes de canvis de contingut: modificacions de normatives, canvis en l’organització de les unitats administratives i en els processos de treball, introducció de nous serveis i compromisos per respondre millor a les expectatives ciutadanes.

Documentació

Si voleu accedir a les avaluacions de les Cartes de Serveis per ordre alfabètic, feu clic aquí