Sostenibilitat de les Cartes més enllà de les conjuntures d’entorn

Les peculiaritats del Catàleg de Cartes que demostren la seva perdurabilitat en el temps són les següents:

  •  La conceptualització i disseny de les cartes de serveis respecten i en alguns casos superen les directrius de la Llei de Transparència. En aquest sentit, l’Ajuntament ha fet una aposta decidida per concebre les cartes, no només com documents informatius i divulgatius sobre els seus serveis, sinó sobretot com un sistema de gestió i millora que, mantingut en el temps, permetrà apropar l’organització cap a un model d’Ajuntament horitzó determinat. El fet que tots els serveis municipals tinguin les seves cartes (externs, interns i mixtos) i que tots els compromisos estiguin vinculats a línies estratègiques de millora dels serveis,  a mig i llarg termini, reafirma aquesta consideració.
  • Per tal de garantir la sostenibilitat del sistema de les Cartes, el Ple municipal en data 22 de juliol de 2019 va aprovar un procediment (incorporat a l’apartat núm. 10 de les Cartes) que estableix el corresponent mecanisme d’aprovació, actualització i rendició de comptes anual.
  • La responsabilitat de mantenir el Catàleg de Cartes de Serveis ha estat assignada al Servei de Planificació i Organització de l’Ajuntament, depenent de la Gerència municipal. Es tracta per tant d’un dels projectes transversals prioritaris de l’organització. Cada any s’introdueixen millores per ajustar i fer més útil el sistema, fruit de l’experiència i la voluntat d’innovar i consolidar l’eina.

 Transferibilitat i possibilitats d’adaptar aquest sistema de Cartes a altres organitzacions

 La transferibilitat del sistema de Cartes de Serveis de l’Ajuntament de Santa Coloma és totalment factible. Requereix bàsicament voluntat i lideratge polític, un equip impulsor, l’elaboració d’un projecte en base a la idiosincràsia de cada administració; esforços i constància per implantar-ho. El pressupost necessari és assumible especialment si es destinen responsabilitats internes i si es distribueixen convenientment entre les persones responsables del serveis.

L’experiència prèvia de l’Ajuntament de Santa Coloma pot ajudar i inspirar altres institucions. De fet, el nostre Catàleg i la seva rendició de comptes ha rebut el reconeixement de diferents institucions i personalitats del món acadèmic, i s’ha convertit en referent per a molts ajuntaments i experts i expertes de l’administració pública, dins i fora de Catalunya.