Avaluació dels compromisos de les Cartes de Serveis

L’Ajuntament elabora anualment un informe d’avaluació sobre el grau de compliment dels compromisos adquirits a les Cartes de Serveis. En el cas que es produeixin incompliments, l’informe especificarà les causes i les queixes rebudes a tal efecte, les accions de millores dissenyades per evitar-los i les dates d’implementació. Caldrà tenir en compte que el reconeixement d’un incompliment dels compromisos municipals no donarà lloc necessàriament a la tramitació d’un procediment de reclamació patrimonial envers l’Ajuntament.

Els documents d’avaluació dels compromisos podran ser consultats a partir del primer semestre de l’any posterior a l’any avaluable.

Actualment disposem de les següents memòries d'avaluació:

Si voleu accedir a les avaluacions de les Cartes de Serveis per ordre alfabètic, feu clic aquí

Accèsit atorgat a la ‘Rendició de comptes de les Cartes de Servei’ en la categoria ’Transparència, bon govern, avaluació i qualitat’ de la 5a edició dels Premis Alfons Ortuño, de l’Escola d’administració pública de Catalunya (març 2021)

 Premi extraordinari a la Rendició de comptes de les Cartes de Serveis, atorgat pel grup de recerca ComSET de la UAB (juny 2020)