Resolucions judicials que afecten a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

En compliment del que es preveu a l'apartat h) de l'article 10 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en aquesta pàgina trobareu la relació de resolucions judicials que afecten a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

RESOLUCIONS 2017

DataÒrganJurisdiccióTextTipus d'assumpteResultat i efectes
27/04/2017JCA 7ContenciósArxiu pdfLLICÈNCIA ACTIVITAT. Instal·lació antena telefonia mòvil. Recurs de l'operadora contra la denegació por part de l'AjuntamentDesestimar el recurs de l'operadora