Calendari de dies inhàbils

Aquí podreu consultar el calendari de festes i dies inhàbils a efectes de còmputs per als terminis de diferents tràmits.

Festes locals 2021

A la sessió del Ple de l’Ajuntament, celebrada el passat 13 de juliol de 2020, es va aprovar (amb els vots favorables dels grups del PSC, Ciutadans i ERC, i el vot contrari d’ECP) les dues festes locals que tindrà Santa Coloma de Gramenet l’any 2021. Seran els dies:

 • 24 de maig (segona Pasqua)
 • 24 de setembre (festivitat de la Mercè)

Festes a Catalunya l'any 2021

Pel que fa a l'any 2021, seran festes laborals a Catalunya les següents:

 • 1 de gener (Cap d'any)
 • 6 de gener (Reis)
 • 2 d'abril (Divendres Sant)
 • 5 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida)
 • 1 de maig (Festa del Treball)
 • 24 de juny (Sant Joan)
 • 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)
 • 12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya)
 • 1 de novembre (Tots Sants)
 • 6 de desembre (Dia de la Constitució)
 • 8 de desembre (La Immaculada)
 • 25 de desembre (Nadal)

 

 

Festes locals 2022

A la sessió del Ple de l’Ajuntament, celebrada el passat 27 de juliol de 2021, es va aprovar les dues festes locals que tindrà Santa Coloma de Gramenet l’any 2022. Seran els dies:

 • 5 de setembre (festa local, dilluns de Festa Major)
 • 24 de setembre (festivitat de la Mercè)

Festes a Catalunya per a l'any 2022

 • 1 de gener (Any Nou), dissabte.
 • 6 de gener (Reis), dijous.
 • 15 d'abril (Divendres Sant), divendres.
 • 18 d'abril (dilluns de Pasqua), dilluns.
 • 6 de juny (Dilluns de Pasqua Granada), dilluns.
 • 24 de juny (Sant Joan), divendres.
 • 15 d'agost (l'Assumpció), dilluns.
 • 12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya), dimecres.
 • 1 de novembre (Tots Sants), dimarts.
 • 6 de desembre (Dia de la Constitució), dimarts.
 • 8 de desembre (La Immaculada), dijous.
 • 26 de desembre (Sant Esteve), dilluns.

Es consideren dies inhàbils els dissabtes, diumenges i els dies declarats festius (Art. 30 de la Llei 39/2015 de l’1 d’octubre*)
Es consideren dies hàbils la resta de dies del calendari, és a dir, de dilluns a divendres sempre i quan no siguin festius 

*En base a l’article 30.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques:  “Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.”

El còmput de terminis ve regulat en el Capítol II del Títol IV de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i per la Resolución de 9 de octubre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2018.