Calendari de dies inhàbils

Aquí podreu consultar el calendari de festes i dies inhàbils a efectes de còmputs per als terminis de diferents tràmits.

Festes locals 2020

A la sessió del Ple de l’Ajuntament, celebrada el passat  22 de juliol, es va aprovar (amb els vots favorables dels grups del PSC, Ciutadans i ERC, i el vot contrari d’ECP) les dues festes locals que tindrà Santa Coloma de Gramenet l’any 2020. Seran els dies:

 • 1 de juny (segona Pasqua)
 • 24 de setembre (festivitat de la Mercè)

Festes a Catalunya l'any 2020

Pel que fa a l'any 2020, seran festes laborals a Catalunya les següents:

 • Dimecres 1 de gener (Cap d’any)
 • Dilluns 6 de gener (Reis)
 • Divendres 10 d’abril (Divendres Sant)
 • Dilluns 13 d’abril (Pasqua Florida)
 • Divendres 1 de maig (Festa del Treball)
 • Dimecres 24 de juny (Sant Joan)
 • Dissabte 15 d'agost (l'Assumpció)
 • Divendres 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)
 • Dilluns 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya)
 • Dimarts 8 de desembre (La Puríssima)
 • Divendres 25 de desembre (Nadal)
 • Dissabte 26 de desembre (Sant Esteve)

Festes locals 2021

A la sessió del Ple de l’Ajuntament, celebrada el passat 13 de juliol de 2020, es va aprovar (amb els vots favorables dels grups del PSC, Ciutadans i ERC, i el vot contrari d’ECP) les dues festes locals que tindrà Santa Coloma de Gramenet l’any 2021. Seran els dies:

 • 24 de maig (segona Pasqua)
 • 24 de setembre (festivitat de la Mercè)

Festes a Catalunya l'any 2021

Pel que fa a l'any 2021, seran festes laborals a Catalunya les següents:

 • 1 de gener (Cap d'any)
 • 6 de gener (Reis)
 • 2 d'abril (Divendres Sant)
 • 5 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida)
 • 1 de maig (Festa del Treball)
 • 24 de juny (Sant Joan)
 • 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)
 • 12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya)
 • 1 de novembre (Tots Sants)
 • 6 de desembre (Dia de la Constitució)
 • 8 de desembre (La Immaculada)
 • 25 de desembre (Nadal)

 

 

Es consideren dies inhàbils els dissabtes, diumenges i els dies declarats festius (Art. 30 de la Llei 39/2015 de l’1 d’octubre*)
Es consideren dies hàbils la resta de dies del calendari, és a dir, de dilluns a divendres sempre i quan no siguin festius 

*En base a l’article 30.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques:  “Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.”

El còmput de terminis ve regulat en el Capítol II del Títol IV de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i per la Resolución de 9 de octubre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2018.