Calendari de dies inhàbils

Aquí podreu consultar el calendari de festes i dies inhàbils a efectes de còmputs per als terminis de diferents tràmits.

Festes a Catalunya l'any 2019

Pel que fa a l'any 2019, seran festes laborals a Catalunya les següents:

 •     1 de gener (Cap d’any)
 •     19 d’abril (Divendres Sant)
 •     22 d’abril (dilluns de Pasqua Florida)
 •     1 de maig (Dia del Treball)
 •     24 de juny (Sant Joan)
 •     15 d'agost (l'Assumpció)
 •     11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)
 •     12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya)
 •     1 de novembre (Tots Sants)
 •     6 de desembre (Dia de la Constitució)
 •     25 de desembre (Nadal)
 •     26 de desembre (Sant Esteve)

Es consideren dies inhàbils els dissabtes, diumenges i els dies declarats festius (Art. 30 de la Llei 39/2015 de l’1 d’octubre*)
Es consideren dies hàbils la resta de dies del calendari, és a dir, de dilluns a divendres sempre i quan no siguin festius 

*En base a l’article 30.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques:  “Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.”

El còmput de terminis ve regulat en el Capítol II del Títol IV de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i per la Resolución de 9 de octubre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2018.