Calendari de dies inhàbils

Aquí podreu consultar el calendari de festes i dies inhàbils a efectes de còmputs per als terminis de diferents tràmits.

Festes a Catalunya l'any 2023

Són festes laborals a Catalunya durant l'any 2023:

 • 6 de gener (divendres) Reis.
 • 7 d’abril (divendres) Divendres Sant.
 • 10 d’abril (dilluns) Pasqua Florida.
 • 1 de maig (dilluns) Festa del Treball.
 • 24 de juny (dissabte) Sant Joan.
 • 15 d’agost (dimarts) L'Assumpció.
 • 11 de setembre (dilluns) Diada Nacional de Catalunya.
 • 12 d’octubre (dijous) Festa Nacional d’Espanya.
 • 1 de novembre (dimecres) Tots Sants.
 • 6 de desembre (dimecres) Dia de la Constitució.
 • 8 de desembre (divendres) La Immaculada.
 • 25 de desembre (dilluns) Nadal.
 • 26 de desembre (dimarts) Sant Esteve.

Festes locals al 2023

Els ajuntaments poden afegir dues festes locals al calendari autonòmic, el ple municipal del mes de juliol va aprovar que a Santa Coloma sigui festa:

 • 5 de juny (2a Pasqua)
 • 25 de setembre

 

Es consideren dies inhàbils els dissabtes, diumenges i els dies declarats festius (Art. 30 de la Llei 39/2015 de l’1 d’octubre*)
Es consideren dies hàbils la resta de dies del calendari, és a dir, de dilluns a divendres sempre i quan no siguin festius 

*En base a l’article 30.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques:  “Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.”

El còmput de terminis ve regulat en el Capítol II del Títol IV de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i per la Resolución de 9 de octubre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2018.