Skip to main content

La titularitat de la seu electrònica correspon a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

La gestió de la seu electrònica correspon a la Comissió d'Administració Electrònica. L'administració d'aquesta seu correspon al Servei d'Informàtica.

Els òrgans de l'ajuntament i els organismes públics que en depenen són responsables, en l'àmbit de les seves competències, de la integritat, veracitat i actualització de la informació, dels tràmits i dels serveis que es troben a la seu electrònica.

Responsabilitats de la seu electrònica

L’establiment d’una seu electrònica comportarà la responsabilitat del titular respecte de la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis a què es pugui accedir tant si aquests serveis els presta el titular directament com per aquells serveis prestats des d’altres dominis que s’han reconegut com a propis.

Els ciutadans

Tot i que l’accés general a la seu electrònica és anònim, per a l’accés a serveis personalitzats o per la realització de determinats tràmits caldrà la identificació dels ciutadans i ciutadanes que hi accedeixen. Es poden definir diferents nivells d’identificació en funció del servei o informació al que s’hi estigui accedint.

Sistemes d'identificació

Aquest són els sistemes d’identificació que es poden fer servir:

  • Certificat electrònic reconegut que genera signatura electrònica reconeguda, com ara DNI-e, T-CAT, etc.
  • Certificats electrònics reconeguts sobre dispositiu no criptogràfic, com ara idCAT, certificats FNMT, etc.
  • Claus concertades: en aquest sentit, l’ús de mecanismes basats en paraules de pas d’un sol ús enviades a través de dispositiu mòbil pot facilitar molt l’accés a serveis (especialment per als de caràcter informatiu).
  • Funcionari públic: els ciutadans podran identificar-se a la seu electrònica per un funcionari públic dotat d’un  sistema de signatura electrònica adequat.

*Cal tenir en compte el paper de representants, habilitats i apoderats en tots els serveis que requereixen d’identificació.

La Seu electrònica de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet es va crear el 22 de març de 2011 Document publicat al BOP de data 11 d'abril de 2011