Aquests documents han estat publicats d’acord amb el que s’estableix al Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD)

Per consultar el Tauler d’anuncis, així com les Convocatòries de Personal, la Normativa, les Ordenances fiscals i les Subvencions, podeu fer servir el Cercador que trobareu en cadascun dels apartats.