Tributs

Font: Gestió Tributària i Recaptació

Data actualització: Maig 2023

Propera actualització: Maig 2024

En l’àmbit tributari hem de distingir entre les funcions de:

 • Gestió tributària (elaboració i aprovació d’ordenances fiscals, gestió dels padrons, pràctica de liquidacions, atorgament dels beneficis fiscals, etc)
 • La inspecció tributària
 • La recaptació (gestió del cobrament dels rebuts).

L’Ajuntament té la competència sobre aquestes funcions, havent-se delegat algunes de les mateixes a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT).

El Servei de Gestió Tributària (SGT) de l’Ajuntament és l’encarregat de gestionar i inspeccionar els principals tributs del municipi:

 • IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI)
 • TRIBUT METROPOLITÀ (Tribut de l’Àrea Metropolitana de Barcelona)
 • IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE)
 • IMPOST SOBRE INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS NATURALESA URBANA (plusvàlues IIVTNU)
 • TAXA PER LA RECOLLIDA I GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS I INDUSTRIALS
 • ALTRES TAXES i PREUS PÚBLICS (no relacionats amb l’activitat urbanística i territori que són gestionats pel propi servei municipal responsable)

SGT és el responsable de l’establiment i gestió de preus i l’aprovació i modificació de les Ordenances Fiscals. I per delegació és el punt d’informació cadastral de Ministeri d’Hisenda i Funció Pública i porta la gestió del cadastre a la ciutat.

El Servei de Tresoreria i Recaptació de l’Ajuntament en relació amb els tributs exerceix les funcions de recaptació d’aquells ingressos no delegats a l’ORGT com ara les fiances, els ingressos de dret privat i altres conceptes específics de dret públic i coordina els procediments tributaris entre aquest organisme i l’Ajuntament.

L’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona  (ORGT) realitza la gestió i inspecció tributària d’alguns tributs per delegació de l’Ajuntament com són:

 • IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA (IVTM)
 • IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (ICIO)
 • MULTES DE TRÀNSIT
 • TAXA PER APROFITAMENTS ESPECIALS DEL DOMINI PÚBLIC, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL

Així mateix l’ORGT té delegades les competències de recaptació tant en període voluntari (és el tipus de pagament sense recàrrec) com en període executiu (s’inicia quan no s’ha efectuat el pagament en voluntària, generant un recàrrec a afegir a l’import inicial) dels tributs, preus públics, i ingressos de dret públic municipals:

 • IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI)
 • IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE)
 • IMPOST SOBRE INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS NATURALESA URBANA (plusvàlues IIVTNU)
 • IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA (IVTM)
 • IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (ICIO)
 • TAXA PER APROFITAMENTS ESPECIALS DEL DOMINI PÚBLIC, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL
 • TAXA PER LA RECOLLIDA I GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS I   INDUSTRIALS
 • ALTRES TAXES , PREUS PÚBLICS i SANCIONS
 • COSTES JUDICIALS
 • CONTRIBUCIONS ESPECIALS, QUOTES D’URBANITZACIÓ i QUOTES DE REHABILITACIÓ
 • ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC
 • MULTES

Per obtenir informació sobre les competències delegades es pot consultar la Carta de Serveis de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona al web http://orgt.diba.cat

 • Servei de Gestió Tributària

La missió és dur a terme la gestió dels ingressos de dret públic de l’Ajuntament, facilitant als ciutadans i ciutadanes el compliment de les seves obligacions tributàries.

Els valors propugnats són la transparència i les bones pràctiques en un context d’igualtat de totes les persones davant la llei.

 • Servei de Tresoreria i Recaptació

La missió en relació a la vessant de la recaptació d’ingressos és l’impuls dels procediments recaptatoris en coordinació amb l’ORGT destinats al cobrament dels tributs, preus públics i altres ingressos.

Els valors són compliment de la legalitat, confidencialitat i objectivitat.

Servei de Gestió Tributària

 • Punt d’Informació Cadastral (PIC) per delegació del Ministeri d’Hisenda i Funció Públic
 • Informació a la ciutadania sobre les obligacions fiscals
 • Aprovació d’ordenances fiscals i calendari fiscal
 • Elaboració de padrons i liquidacions i traspàs dels càrrecs a l’Organisme de Gestió Tributària
 • Tramitació de bonificacions i exempcions tributàries
 • Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts
 • Realització d’actuacions de comprovació, inspecció i investigació en matèria tributària i pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin
 • Facilitació de gestions tributàries amb altres Administracions

Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT)

En relació als tributs sobre els que realitza la recaptació:

 • Emissió de documents cobratoris en valors-rebuts i notificacions individuals ens liquidacions per ingrés directe
 • Notificacions de les liquidacions practicades per l’Ajuntament
 • Recaptació de deutes en període voluntari (excepte ingressos de dret públic provinents de l’activitat urbanística, reintegrament d’ingressos de dret públic i altres ingressos similars) i en període executiu

     >Pagar un tribut: https://orgt.diba.cat/ca/TramitsPagaments/Pagar/Pagar

    >Domiciliar un tribut: https://orgt.diba.cat/ca/TramitsPagaments/DomiciliacioRebuts/domiciliar

 • Dictar la provisió de constrenyiment en els expedients en què gestiona la fase voluntària de cobrament
 • Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament en els expedients en els que no gestiona la fase voluntària de cobrament
 • Liquidació d’interessos de demora
 • Aprovació de fraccionaments i aplaçaments
 • Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors
 • Informació al contribuent sobre els actes anteriors, còpia de documents cobratoris
 • Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

En relació als tributs sobre els que realitza també la gestió i la inspecció, a més a més dels anteriors:

 • Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions 
 • Revisió de les autoliquidacions presentades
 • Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris
 • Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris
 • Pràctica de notificacions de les liquidacions
 • Pràctica de notificacions col·lectives en valors- rebut i notificacions individuals en les liquidacions per ingrés directe
 • Liquidació de recàrrecs d’extemporaneïtat
 • Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts
 • Realització d’actuacions de comprovació, inspecció i investigació en matèria tributària i pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin
 • Incoació, tramitació i resolució en via administrativa d’expedients sancionadors resultants d’aquestes funcions
 • Actuacions d’informació i assistència als contribuents (En l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres)
 • Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts
 • Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors
 • Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

Servei de Tresoreria i Recaptació

Sobre els ingressos dels que no s’ha delegat la gestió de recaptació a l’ORGT, en fase voluntària i/o executiva:

 • Emissió de documents cobratoris en valors-rebuts i notificacions individuals ens liquidacions per ingrés directe
 • Notificacions de les liquidacions practicades per l’Ajuntament
 • Dictar la provisió de constrenyiment
 • Aprovació de fraccionaments i aplaçaments
 • Pagament de devolucions d’ ingressos indeguts
 • Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors
 • Aprovació de compensacions de deutes
 • Còpia de documents cobratoris de rebuts cobrats directament per l’Ajuntament

Sobre les funcions recaptatòries delegades

 • Traspassos de càrrecs valors a ORGT aprovats pels diferents serveis gestors municipals en voluntària i en executiva
 • Tramitació d’anul·lacions
 • Aprovació de compensacions de deutes
 • Coordinació entre els serveis municipals de l’Ajuntament i l’ORGT
 • Ajuntament Gestió Tributària

Cal demanar cita prèvia per atenció presencial al  telèfon: 934 624 090
Correu electrònic: gestiotributaria@gramenet.cat
Adreça: Plaça Manent, s/n 08921 Santa Coloma de Gramenet

 • Ajuntament Recaptació

Correu electrònic: recaptació@gramenet.cat

 • Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

OFICINA DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
Cal demanar cita prèvia al Telèfon  934 729 190
Adreça: cr Vistalegre, 17
Email:   orgt.sta.coloma@diba.cat
Pàgina WEB: https://orgt.diba.cat/ca/