SUSPENSIÓ PROVISIONAL DEL COBRAMENT DEL PREU PÚBLIC PER L’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB TERRASSES DE BAR

Mitjançant resolució de data 3 de febrer de 2021, la Tinenta d’Alcaldessa de l’Àrea d’economia, serveis interns, treball, universitats, innovació i transparència va acordar:

  • Suspendre provisionalment l’aprovació del padró per la taxa d’ocupació i aprofitament de la via pública dels establiments amb terrassa de l’exercici 2021.
  • En conseqüència també deixar sense efecte el seu calendari de cobrament.