Calendari del contribuent

Calendari fiscal 2023

Transcorregut el termini d’ingrés, els deutes seran exigibles pel procediment de constrenyiment i meritaran el recàrrec de constrenyiment, interessos de demora i, si s’escau, les costes que es produeixin.
L’exposició pública dels padrons fiscals corresponents s’iniciarà els quinze dies abans a l’obertura del període de cobrament en període voluntari i s’exposarà al públic durant un  mes.
Contra els corresponents padrons només s’admetran les reclamacions i rectificacions que es formulin durant el període de la seva exposició pública.