Contractes modificats

 Darrere actualització: Desembre 2019

Propera actualització :  Juliol 2020

Font: Servei de Contractació


Exercici 2019

Descripció del contracte Empresa Punt JGL Data JGL Motiu de modificació
Serveis de conservació i manteniment del paviment de calçades i voreres del municipi Josep Garcia Excavacions SA 14 25/09/2019 Segons clàusula 31 apartat 2 de Plec de Clàusules administratives particulars, s'amplia el preu del contracte per un import total de 292.203,03 € IVA inclòs 
Redacció del projecte de rehabilitació dels edificis inclosos a l'àrea de conservació i rehabilitació ACR2-Mas Mari Lot 2  Feu I Godoy Arquitectes SLP 18 04/06/2019 segons clàusula 25 del plec de Clàusules administratives particulars, s'amplia el número edificis i per la qual cosa l'import total de contracte amb la modificació contractual prevista ascendeix a 51,012,03 €(IVA inclòs)
Contracte manteniment de les instal·lacions contra l'intrusisme  Segur Sistemes de Seguridad SL 22 24/04/2019 Segons la clàusula número 20 del Plec de clàusules administratives particulars, per tal d'ampliar la despesa del contracte en l'import de 16,743,98 € (IVA inclòs)
Projecte de rehabilitació i canvi d'ús a centre de polítiques d'ocupació del pavelló B de l'antic hospital de L'Esperit Sant - Fase 1 Construccions Cots i Claret SL 21 24/04/2019 Segons la clàusula 32 de plecs de clàusules administratives particulars, ampliant la despesa per un import total de 126.445,00 €
Obres d'urbanització a la carretera BV-5152 dividit en dues fases (entre el pg. Lloreç Serra i Pont Vell, fase1) i el pg. Salzereda ( entre el pg. Lluís Companys i el carrer Pompeu Fabra, fase 2) Copisa Constructora Pirenaica SA 23 24/04/2019 Increment respecte a l'import d'adjudicació de 5,96%
Descripció del contracte Empresa Data JGL Punt JGL Observacions
Subministrament de gas natural de l'Ajuntament i la societat municipal Grameimpuls SA  ENDESA ENERGIA SAU 22/10/2019 13 Reduir els punts de subministrament 
Subministrament d'energia elèctrica a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i societats municipals Gramepark SA i Grameimpuls SA GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA 05/11/2019 13 Augmentar els punts de subministrament
Obres d'adequació de l'edifici de Carrer Rafael Casanova, 85-89 per al Servei de Convivència VORACYS SL 17/12/2019 39 Un increment del 13% en concepte de despeses general, el 65 de benefici industrial que representa un 14,91% d'increment respecte a l'import d'adjudicació.
Servei de manteniment dels aparells elevadors dels edificis dependents de l'Ajuntament THYSSENKRUPP ELEVADORES SLU 17/12/2019 46 Segons la clàusula 29 del Plec de clàusules administratives particulars

Exercici 2018

Descripció Empresa Data JGL Punt MOTIU MODIFICACIÓ 
Servei de neteja dels edificis, dependències municipals i centres docents IDONIA NATUR SL 12/06/2018 19 Incloure en l'annex 1 del llistat d'edifics, l'equipament anomenat "Pompeu LAB" el que suposa un increment del preu del contracte de 103,293,88 €, en el període comprés entre el 15 d'abril de 2018 i el 30 de novembre de 2021
Subministrament de vestuari de la policia local: complements d'uniformitat lot 5 USIS GUIRAO SL 26/06/2018 21 Ampliar la despesa per a l'any 2018 per import de 18.000 €, atès la clàusula 1 del plec de prescripcions tècniques dels esmentats contractes s’estableix que “tenint en compte que no es coneix per avançat quines seran les necessitats precises dels policies, les quantitats a subministrar estaran en funció de les comandes que en el seu moment faci el personal”. Això comporta que els imports d’adjudicació dels diferents contractes puguin variar a l’alça o baixa. Per aquest motiu es porten a terme les modificacions econòmiques corresponents.
Contacte administratiu especial per a la recollida selectiva de residus i residus voluminosos Corporación CLD, Surt 25/09/2018 7 Aprovar el nou preu unitari per la recollida de mobles el diumenge.
Aprovar l'ampliació d'un equip format per un conductor i un operari els diumenges en torn de matí i amb vehicle de caixa oberta de 16 tones
Segons clàusula 33 PCA
Contracte administratiu especial per a la recollida de residus de fracció de rebuig i neteja viària CESPA SA 25/09/2018 9 Ampliar un equip d'aiguabatre format per un conductor, un operari de repàs i un operari encarregat d'aplicar l'aigua a pressió, de dilluns a diumenge amb torn de matí i amb un camió cisterna de 16 metres cúbics
Ampliar un equip d'escombrada manual en torn de tarda.
Ampliar un equip d'escombrada manual en torn de tarda amb vehicle pel seu desplaçament. Seran tres operaris i tres vehicles
Adquisició d'una màquina escombradora de 4 metres cúbics
Ampliar la neteja interior i exterior dels contenidors
Segons clàusula 33 del PCA
Servei de neteja dels edificis municipals i centres docents Idonia Natur SL 28/11/2018 5 Ampliar la despesa del contracte al incloure a l'Annex 1 de llistat d'edificis, els equipaments esportius anomenats Camp de Futbol Oliveres i Camp Nou Municipal
Subministrament de productes higiènics i accessoris i d'elements higiènics Lot1 Serveis Integrals Jorca SL 11/12/2018 13 Ampliar la despesa de contracte al augmentar el número d'instal·lacions municipals a les quals s'ha de donar servei.
Subministrament de productes higiènics i accessoris i d'elements higiènics Lot2 Euroservhi SA 11/12/2018 13 Ampliar la despesa de contracte al augmentar el número d'instal·lacions municipals a les quals s'ha de donar servei.
Servei de transport de persones amb mobilitat reduïda Autocares CER 18/12/2018 16 Ampliar la despesa del contracte al augmentar el número de trasllats, malgrat que el preu unitari per trasllat no es modifiqui.
Subministrament de gas natural a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i societats municipals Gramepark SA i Grameimpuls SA Endesa Energia SAU 28/12/2018 22 Variacions produïdes en el consum de kilowatts al incloure moviments d'altes i baixes en el paquet d'instal·lacions contractades relacionades en l'acord de Junta de Govern Local
Serveis de manteniment dels accessos mecànics instal·lats a la via pública dependents de l'Ajuntament Thyssenkrupp Elevadores 28/12/2018 15 Ampliació de la despesa del contracte per tal de cobrir els dos elements mecànics al Passatge Xiprer
Subministrament d'energia elèctrica a l'ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i de les societats Gramepark SA i Grameimpuls SA Gas Natural comercialitzadora SA 28/12/2018 22 Variacions produïdes en el consum de kilowatts al incloure moviments d'altes i baixes en el paquet d'instal·lacions contractades relacionades en l'acord de Junta de Govern Local

Exercici 2017

Descripció del contracte Empresa Data Junta Govern Local Punt JGL Modificació
Servei de neteja d’edificis, dependències municipals i centres docents públics del municipi Limpieza y mantenimiento SA (LIMASA) 28/02/2017 11 Ampliar la quantitat de 10.716,95 (IVA inclòs), per tal de dur a terme les necessitats d’ampliació del servei pels mesos de gener i febrer de 2017.
Manteniment de les instal·lacions elèctriques, tèrmiques, aigua i gas d'edificis dependents de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet  CLECE, SA 28/02/2017 12 Ampliar la quantitat de 187.550,24€ (IVA inclòs), pel període comprès entre l’1 de gener de 2017 i el 31 d’agost de 2018.

Exercici 2016

  • Durant l’any 2016 no s’ha modificat cap contracte

 

 

Exercici 2015

ObjecteEmpresaPreu adjudicacióModificacióAmpliacióData modificació (JGL)
Assistència tècnica informàtica  per a l'AjuntamentCID BARNABAT SL170.000,00 € <10%14.000,00 € JGL 13/10/2015 PUNT 6