Exercici 2018

Descripció Empresa Data JGL Punt MOTIU MODIFICACIÓ 
Servei de neteja dels edificis, dependències municipals i centres docents IDONIA NATUR SL 12/06/2018 19 Incloure en l'annex 1 del llistat d'edifics, l'equipament anomenat "Pompeu LAB" el que suposa un increment del preu del contracte de 103,293,88 €, en el període comprés entre el 15 d'abril de 2018 i el 30 de novembre de 2021
Subministrament de vestuari de la policia local: complements d'uniformitat lot 5 USIS GUIRAO SL 26/06/2018 21 Ampliar la despesa per a l'any 2018 per import de 18.000 €, atès la clàusula 1 del plec de prescripcions tècniques dels esmentats contractes s’estableix que “tenint en compte que no es coneix per avançat quines seran les necessitats precises dels policies, les quantitats a subministrar estaran en funció de les comandes que en el seu moment faci el personal”. Això comporta que els imports d’adjudicació dels diferents contractes puguin variar a l’alça o baixa. Per aquest motiu es porten a terme les modificacions econòmiques corresponents.
Contacte administratiu especial per a la recollida selectiva de residus i residus voluminosos Corporación CLD, Surt 25/09/2018 7 Aprovar el nou preu unitari per la recollida de mobles el diumenge.
Aprovar l'ampliació d'un equip format per un conductor i un operari els diumenges en torn de matí i amb vehicle de caixa oberta de 16 tones
Segons clàusula 33 PCA
Contracte administratiu especial per a la recollida de residus de fracció de rebuig i neteja viària CESPA SA 25/09/2018 9 Ampliar un equip d'aiguabatre format per un conductor, un operari de repàs i un operari encarregat d'aplicar l'aigua a pressió, de dilluns a diumenge amb torn de matí i amb un camió cisterna de 16 metres cúbics
Ampliar un equip d'escombrada manual en torn de tarda.
Ampliar un equip d'escombrada manual en torn de tarda amb vehicle pel seu desplaçament. Seran tres operaris i tres vehicles
Adquisició d'una màquina escombradora de 4 metres cúbics
Ampliar la neteja interior i exterior dels contenidors
Segons clàusula 33 del PCA
Servei de neteja dels edificis municipals i centres docents Idonia Natur SL 28/11/2018 5 Ampliar la despesa del contracte al incloure a l'Annex 1 de llistat d'edificis, els equipaments esportius anomenats Camp de Futbol Oliveres i Camp Nou Municipal
Subministrament de productes higiènics i accessoris i d'elements higiènics Lot1 Serveis Integrals Jorca SL 11/12/2018 13 Ampliar la despesa de contracte al augmentar el número d'instal·lacions municipals a les quals s'ha de donar servei.
Subministrament de productes higiènics i accessoris i d'elements higiènics Lot2 Euroservhi SA 11/12/2018 13 Ampliar la despesa de contracte al augmentar el número d'instal·lacions municipals a les quals s'ha de donar servei.
Servei de transport de persones amb mobilitat reduïda Autocares CER 18/12/2018 16 Ampliar la despesa del contracte al augmentar el número de trasllats, malgrat que el preu unitari per trasllat no es modifiqui.
Subministrament de gas natural a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i societats municipals Gramepark SA i Grameimpuls SA Endesa Energia SAU 28/12/2018 22 Variacions produïdes en el consum de kilowatts al incloure moviments d'altes i baixes en el paquet d'instal·lacions contractades relacionades en l'acord de Junta de Govern Local
Serveis de manteniment dels accessos mecànics instal·lats a la via pública dependents de l'Ajuntament Thyssenkrupp Elevadores 28/12/2018 15 Ampliació de la despesa del contracte per tal de cobrir els dos elements mecànics al Passatge Xiprer
Subministrament d'energia elèctrica a l'ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i de les societats Gramepark SA i Grameimpuls SA Gas Natural comercialitzadora SA 28/12/2018 22 Variacions produïdes en el consum de kilowatts al incloure moviments d'altes i baixes en el paquet d'instal·lacions contractades relacionades en l'acord de Junta de Govern Local