Skip to main content

Contractes modificats

Darrera actualització: Gener 2023

Actualització: Semestral

Font: Servei de contractació

Contractes modificats segon semestre 2022

CONTRACTES MODIFICATS

 

Nº EXPEDIENT DESCRIPCIÓ OBJECTE DEL CONTRACTE CONTRACTISTA DATA D'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ                       JGL / DECRET MOTIU O JUSTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ IMPORT MODIFICACIÓ SENSE IVA
2020-SE-OH-07 Modificació del contracte del servei de neteja interior dels edificis, dependències municipals i centres docents públics amb mesures de contractació socialment responsable. Període postcovid anys 2022 i 2023. IDONIA NATUR, S.L. Ple 19/12/2022 Millora de la neteja interior dels edificis, dependències municipals i centres docents públics. 1.011.397,01 €
2021-SE-OH-17 Modificació del contracte de servei de recollida selectiva i residus voluminosos, amb mesures mediambientalment sostenibles.  CORPORACIÓN CLD SERVICIOS URBANOS DE TRATAMIENTO DE RESIDUS, S.L J.G.L. 19/07/2022 Ampliació el servei per tal de millorar la recollida selectiva comercial. 271.888,58 € 
_ Modificació del contracte de la concessió mixta d’obra i servei per a la realització de les corresponents obres i posterior gestió del servei a l’equipament esportiu del barri del Raval. PLACOGEST SPORT, SL Ple    Reequilibri econòmic i financer. 470.000 (entre els anys 2021-2024)
2022-SUB-AM-02 Cte subministrament carburant vehicles municipals SOLRED, SA J.G.L. 08/11/2022 Increment de la despesa per increment del preu del carburant amb motiu de la guerra de Ucreïna. 4.958,68 €
2019-SUB-OH-10 Lot.2 Policia Local. Uniforme de representació MAC UNIFORMES J.G.L. 29/11/2022 Increment de subministrament de vestuari com a conseqüència de la l’ampliació del personal per noves incorporacions. 2.213,17 €
2019-SUB-OH-10 Lot.3 Policia Local. Calçat i accesoris. USIS GUIRAO J.G.L. 29/11/2022 Increment de subministrament de vestuari com a conseqüència de la l’ampliació del personal per noves incorporacions. 8.210,85 €
2019-SUB-OH-10 Lot.4 BMO i personal de manteniment d'instal·lacions esportives JJ GOMEZ Y J GUILERA, SCP J.G.L. 29/11/2022 Increment de la despesa per l’any 2022 per increment en el subministrament de les unitats realment executades. 1.706,16 €
2019-SUB-OH-10 Lot. 5 Personal mantenidors de camps esportius i poliesportius (abans IME) JJ GOMEZ Y J GUILERA, SCP J.G.L. 29/11/2022 Increment de la despesa per l’any 2022 per increment en el subministrament de les unitats realment executades. 1.832,16 €
2019-SUB-OH-10 Lot.6 Aux. tècnics d'equipaments municipals. JJ GOMEZ Y J GUILERA, SCP J.G.L. 29/11/2022 Increment de la despesa per l’any 2022 per increment en el subministrament de les unitats realment executades. 15.373,82 €
2019-SUB-OH-10 Lot.7. Auxiliars tècnics Serveis Interns i Can Sisteré JJ GOMEZ Y J GUILERA, SCP J.G.L. 29/11/2022 Increment de la despesa per l’any 2022 per increment en el subministrament de les unitats realment executades. 5.561,50 €
2019-SUB-OH-10 Lot.8  Calçat altres col·lectius (lots 4 a 7) JJ GOMEZ Y J GUILERA, SCP J.G.L. 29/11/2022 Increment de la despesa per l’any 2022 per increment en el subministrament de les unitats realment executades. 9.928,09 €
2018-SE-OH-002 Servei de manteniment de la xarxa semàforica i control d'accessos de vehicles al municipi de Santa Coloma de Gramenet ARS 93 REPARACION Y MANTENIMIENTO SL J.G.L. 26/07/2022 Per raons d’interès públic i causes previstes que regeixen la licitació (clàusula 30 apartat 2 del Plec de clàusules administratives particulars), per tal de poder donar un servei més ajustat a la realitat de demandes necessàries  
30.726,16 €  
2016-SE-OH-001 Servei manteniment enllumenat públic ELECTRICITAT BOQUET, S.L. J.G.L. 13/09/2022 Per raons d’interès públic i causes previstes que regeixen aquesta contractació (clàusula 31 del Plec de clàusules administratives particulars), en el sentit d’ampliar el servei per tal d’incrementar l’estalvi energètic i la seguretat de les instal·lacions 113.588,36 €
2020-OB-OS-01 Contracte d'obres d’urbanització de l’espai lliure de l’antiga Escola Sant Just i carrers adjacents CONSTRUCCIONES FERTRES SL J.G.L. 12/07/2022 Aquests preus contradictoris són modificacions no previstes que justifiquen suficientment la concurrència de les circumstàncies assenyalades a l’article 205 de la llei 9/2017 de contractes del sector públic i que no alteren les condicions essencials de la licitació i adjudicació. 25.957,37 €
2020-OB-OS-10 Contracte d'obres d'ordenació per a la millora de l'accessibilitat del carrer Bruc, amb mesures de contractació socialment responsables CONTRATAS VILOR SL J.G.L. 26/07/2022 Durant l'execució de les obres s'ha detectat diferents situacions imprevistes que han generat la necessitat de dur a terme diversos canvis respecte al projecte adjudicat i que han motivat l'aparició de 30 preus contradictoris, inclosos a l’acta de preus núm. 1. 46.191,31 €
2021-OB-NSPD-04 Contracte d'obres per executar subsidiàriament les deficiències constructives a les pistes poliesportives Prat de la Riba, amb mesures mediambientalment responsables CONTRATAS VILOR SL J.G.L. 13/12/2022 Aquests preus contradictoris són modificacions no previstes que justifiquen suficientment la concurrència de les circumstàncies assenyalades a l’article 205 de la llei 9/2017 de contractes del sector públic i que no alteren les condicions essencials de la licitació i adjudicació 21.878,85 €
2021-OB-OS-06 Contracte d'obres del projecte de deconstrucció del Pavelló de Can Sisteré, edifici pont de l'Ajuntament i construcció d'escala exterior, amb mesures mediambientalment responsables EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA SA J.G.L. 20/12/2022 Aquests preus contradictoris són modificacions no previstes que justifiquen suficientment la concurrència de les circumstàncies assenyalades a l’article 205 de la llei 9/2017 de contractes del sector públic i que no alteren les condicions essencials de la licitació i adjudicació. 38.897,69 €
2021-OB-O-08 Contracte d'obres referents al projecte executiu de reforma interior de l'edifici CIBA per a Centre d'Economia i Feminista (Fase B) amb mesures de contractació socialment responsables CONTRATAS VILOR SL J.G.L. 29/12/2022 Durant l’execució de les obres ha estat necessari executar partides no incloses al projecte objecte d’adjudicació i que han generat preus nous no previstos al contracte, els quals comporten modificacions no previstes al PCAP que es regiran per l’article 205 de la LCSP. Aquestes modificacions no previstes tenen la consideració de modificacions no substancials i per tant s’emmarquen dintre de l’apartat c de l’article 205 de la LCSP. 263.741,27 €

Contractes modificats primer semestre 2022

CONTRACTES MODIFICATS

Nº EXPEDIENT DESCRIPCIÓ OBJECTE DEL CONTRACTE CONTRACTISTA DATA D'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ                       JGL / DECRET MOTIU O JUSTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ IMPORT MODIFICACIÓ SENSE IVA
2020-SE-OH-07 Modificació del contracte del servei de neteja interior dels edificis, dependències municipals i centres docents públics amb mesures de contractació socialment responsable, millora de la neteja  i desinfecció zones sensibles. per al segon semestre de l’any 2022. IDONIA NATUR, S.L. PLE del 27/06/2022 Millora de la neteja interior dels edificis, dependències municipals i centres docents públics. Postcovid 283.124,26 €
2021-OB-OS-02 OBRES DE LA REFORMA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ DE
LA BIBLIOTECA CENTRAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
GESTIÓ INTEGRAL D'INSTAL•LACIONS S.L JGL del 29/03/2022 Circumstàncies del tipus constructiu i no naturals del projecte de climatització, durant l’execució de l’obra.
Necessitat de canviar la ubicació de les bombes de calor al mateix lloc de les bombes existents a retirar. Per la qual cosa, comporta un canvi de partides en el pressupost.
56.597,25 €