Contractes modificats 2023

Darrera actualització: Febrer 2024
Actualització: Semestral
Font: Servei de contractació

Contractes modificats segon semestre 2023

Nº EXPEDIENT DESCRIPCIÓ OBJECTE DEL CONTRACTE CONTRACTISTA DATA D'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ                       JGL / DECRET MOTIU O JUSTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ IMPORT MODIFICACIÓ SENSE IVA
2021-SE-OH-07 Servei destinat a l'evitació d'ocupacions d'immobles OSERMA 1992 OBRES I SERVEIS, SLU J.G.L. 28/11/2023 Les necessitats han estat superiors a les previsions. 26.288,40 €
2022-OB-OS-11 Obres del projecte d’implantació Barris per a Vianants Fase: O Mediterrània i Rambla AGUSTÍ Y MASOLIVER SA J.G.L. 18/07/2023 Modificació del contracte i els preus PC01 al PC02 inclosos a l’Acta de preus contradictoris número 1, referent al contracte 3.425,41 €
2021-OB-OS-16 Obres de reurbanització del carrer Prat de la Riba entre el carrer Balears i el carrer Gaspar CONSTRUCCIONES FERTRES SL J.G.L. 18/07/2023 Modificació del contracte i els preus PC01 al PC04 inclosos a l’Acta de preus contradictoris número 1, referent al contracte  13.592,83 €
2022-OB-OS-02 Obres del nou projecte de demolició de diverses edificacions afectades per la UA del PERI “Santa Coloma Vella II” Àmbit 1. OBRES I SERVEIS ROIG SA J.G.L. 18/07/2023 Modificació del contracte i els preus inclosos a l’Acta de preus contradictoris número 1, referent al contracte  9.693,62 €
2020-OB-O-13 Rehabilitació dels edificis inclosos a l’àrea de conservació i rehabilitació ACR2 Mas Mari corresponent a l’edifici del carrer Flor i Cel 13-15 AMBIT ARQUITECTES SLP J.G.L. 12/09/2023 Modificació del contracte prevista en la clàusula 27 del plec de clàusules administratives particulars i a l’apartat R del Quadre Resum del contracte de serveis d’assistència tècnica per a la direcció facultativa (Lot 1)  558,45 €
2020-OB-O-13 Contracte de serveis d’assistència tècnica per a la direcció facultativa (Lot 1) de les obres de rehabilitació dels edificis inclosos a l’àrea de conservació i rehabilitació ACR2 Mas Mari corresponent a l’edifici del carrer Mas Mari 108. AMBIT ARQUITECTES SLP J.G.L. 12/09/2023 Modificació del contracte prevista en la clàusula 27 del plec de clàusules administratives particulars i a l’apartat R del Quadre Resum del contracte de serveis d’assistència tècnica per a la direcció facultativa (Lot 1) 256,17 €
2020-OB-O-13 Obres de rehabilitació dels edificis inclosos a l’àrea de conservació i rehabilitació ACR2 Mas Mari corresponent a l’edifici del carrer Terrassa, 42 AMBIT ARQUITECTES SLP J.G.L. 12/09/2023 Modificació del contracte prevista en la clàusula 27 del plec de clàusules administratives particulars i a l’apartat R del Quadre Resum del contracte de serveis d’assistència tècnica per a la direcció facultativa (Lot 1) 408,65 €
2020-OB-O-13 Obres de rehabilitació dels edificis inclosos a l’àrea de conservació i rehabilitació ACR2 Mas Mari corresponent a l’edifici del carrer Flor i Cel 11, AMBIT ARQUITECTES SLP J.G.L. 12/09/2023 Modificació del contracte prevista en la clàusula 27 del plec de clàusules administratives particulars i a l’apartat R del Quadre Resum del contracte de serveis d’assistència tècnica per a la direcció facultativa (Lot 1) 321,73 €
2018-SE-OH-002 Contracte de manteniment de la xarxa semafòrica i control d’accessos de vehicles al municipi  A.R.S. 93, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO, S.L.  J.G.L. 11/07/2023 Tercera modificació del contracte de referència, per raons d’interès públic i causes previstes que regeixen la licitació (clàusula 30 apartat 2 del Plec de clàusules
administratives particulars), per tal de poder donar un servei més ajustat a la realitat de demandes necessàries.
22.152,98 €
2021-SE-AM-24 Acord marc del servei de manteniment dels aparells elevadors dels edificis dependents de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet A. EMBARBA, S.A. J.G.L. 19/09/2023 Primera modificació incorporació de dos aparells elevadors 566,30 €
2017-SE-OH-014 Servei conservació i manteniment de pavimentació calçades i voreres de la ciutat JOSEP GARCIA EXCAVACIONS S.A. J.G.L. 19/09/2023 Segona modificació per raons d’interès públic i causes previstes que regeix aquesta licitació (clàusula 31 apartat 2 del plec de clàusules administratives particulars) 96.574,00 €
2020-OB-O-13 Obres de rehabilitació dels edificis inclosos a l’àrea de conservació i rehabilitació ACR2 Mas Mari corresponent a l’edifici del carrer Bruc  85 UTE ACR2 Mas Mari J.G.L. 28/12/2023 Modificacions previstes en la clàusula 27 del PCAP i l’apartat R del Quadre Resum del contracte, i de conformitat amb els preus inclosos a l’acta de preus contradictoris número 1. 7.062,93 €
2020-OB-O-13 Obres de rehabilitació dels edificis inclosos a l’àrea de conservació i rehabilitació ACR2 Mas Mari corresponent a l’edifici del carrer Mas Mari 79 UTE ACR2 Mas Mari J.G.L. 28/12/2023 Modificacions previstes en la clàusula 27 del PCAP i l’apartat R del Quadre Resum del contracte, i de conformitat amb els preus inclosos a l’acta de preus contradictoris número 1. 16.606,28 €
2020-OB-O-13 Obres de rehabilitació dels edificis inclosos a l’àrea de conservació i rehabilitació ACR2 Mas Mari corresponent a l’edifici del carrer Mas Mari 75 UTE ACR2 Mas Mari J.G.L. 28/12/2023 Modificacions previstes en la clàusula 27 del PCAP i l’apartat R del Quadre Resum del contracte, i de conformitat amb els preus inclosos a l’acta de preus contradictoris número 1. 14.147,36 €
2020-OB-O-13 Obres de rehabilitació dels edificis inclosos a l’àrea de conservació i rehabilitació ACR2 Mas Mari corresponent a l’edifici del carrer Mas Mari 65 UTE ACR2 Mas Mari J.G.L. 28/12/2023 Modificacions previstes en la clàusula 27 del PCAP i l’apartat R del Quadre Resum del contracte, i de conformitat amb els preus inclosos a l’acta de preus contradictoris número 1. 13.280,19 €
2020-OB-O-13 Obres de rehabilitació dels edificis inclosos a l’àrea de conservació i rehabilitació ACR2 Mas Mari corresponent a l’edifici del carrer Doctor Pagès, 118 UTE ACR2 Mas Mari J.G.L. 28/12/2023 Modificacions previstes en la clàusula 27 del PCAP i l’apartat R del Quadre Resum del contracte, i de conformitat amb els preus inclosos a l’acta de preus contradictoris número 1. 12.509,32 €

Contractes modificats primer semestre 2023

Nº EXPEDIENT DESCRIPCIÓ OBJECTE DEL CONTRACTE CONTRACTISTA DATA D'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ                       JGL / DECRET MOTIU O JUSTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ IMPORT MODIFICACIÓ SENSE IVA
2019-SE-OS-17  Servei de manteniment d'una màquina multifunció digital per a la impremta municipal.  PMC GRUP 1985, SA J.G.L. 28/02/2023 Increment de la despesa per un increment en el número d'impressions/còpies 6.478,49 €
2020-SUB-OH-15 Subministrament de productes higiènics i accessoris i la seva col·locació, així com, el subministrament i col·locació d’elements higiènics, i productes d’higiene de prevenció de la salut, per a l’edifici de l’Ajuntament i la resta de dependències municipals. Servicios de contenedores higiénicos sanitarios, SAU (SERKONTEN), J.G.L. 18/04/2023 Creació de noves dependències municipals no contemplades en la licitació i un increment de les necessitats de subministrament d’elements higiènics. 1.584,65 €
2022-SE-OH-08 Contracte de serveis de manteniment i neteja dels accessos mecànics instal·lats a la via pública dependents de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet amb mesures de contractació socialment responsable TK Elevadores España, SLU J.G.L. 04/04/2023 Substitució de les cadenes i pintar els esgraons dels accessos mecànics, identificats com a Sants-2 1150007523 i Lluis Nicolau-2 1150006969, per raons d’interès públic i causes previstes en la clàusula 27 del PCAP. 78.832,44 €
2020-OB-O-13 Obres de rehabilitació dels edificis inclosos a l’àrea de conservació i rehabilitació ACR2-Mas Marí, a la UTE ACR2 Mas Mari corresponents a l’edifici del carrer Flor i Cel 11 UTE ACR2 Mas Mari J.G.L. 16/05/2023 Modificacions previstes en la clàusula 27 del PCAP i l’apartat R del Quadre Resum del contracte, i de conformitat amb els preus inclosos a l’acta de preus contradictoris número 1. 4.098,83 €
2020-OB-O-13 Obres de rehabilitació dels edificis inclosos a l’àrea de conservació i rehabilitació ACR2 Mas Mari corresponents a l’edifici del carrer Mas Marí 108 UTE ACR2 Mas Mari J.G.L. 13/06/2023 Modificacions previstes en la clàusula 27 del PCAP i l’apartat R del Quadre Resum del contracte, i de conformitat amb els preus inclosos a l’acta de preus contradictoris número 1. 4.913,01 €
2020-OB-O-13 Obres de rehabilitació dels edificis inclosos a l’àrea de conservació i rehabilitació ACR2 Mas Mari corresponents a l’edifici del carrer Flor i Cel 13-15 UTE ACR2 Mas Mari J.G.L. 13/06/2023 Modificacions previstes en la clàusula 27 del PCAP i l’apartat R del Quadre Resum del contracte, i de conformitat amb els preus inclosos a l’acta de preus contradictoris número 1. 5.524,61 €
2020-OB-O-13 Obres de rehabilitació dels edificis inclosos a l’àrea de conservació i rehabilitació ACR2 Mas Mari corresponents a l’edifici del carrer Terrassa 42 UTE ACR2 Mas Mari J.G.L. 13/06/2023 Modificacions previstes en la clàusula 27 del PCAP i l’apartat R del Quadre Resum del contracte, i de conformitat amb els preus inclosos a l’acta de preus contradictoris número 1. 9.544,23 €
2020-OB-O-13 Obres de rehabilitació dels edificis inclosos a l’àrea de conservació i rehabilitació ACR2 Mas Mari corresponents a l’edifici del carrer Doctor Pagès 85 UTE ACR2 Mas Mari J.G.L. 13/06/2023 Modificacions previstes en la clàusula 27 del PCAP i l’apartat R del Quadre Resum del contracte, i de conformitat amb els preus inclosos a l’acta de preus contradictoris número 1. 5.092,93 €
2021-SE-OH-11 Serveis d'allotjament d'emergència  AVORIS RETAIL DIVISION, SL J.G.L. 16/05/2023 Les previsions econòmiques de l’exp. núm.2021-SE-OH-11 es fonamentaven en la anàlisis de la situació del mes de gener del 2021, concloent-se que es necessitaven 8.150 pernoctacions, aproximadament. Disposant de les dades corresponents a l’any complert 2021 i 2022 es posa de manifest que aquesta previsió ha estat superada àmpliament. L’estimació de la despesa total de l’exercici 2023 s’estima en aproximadament 2 milions d’euros. 150.995,30 €