Modificació del Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Santa Coloma de Gramenet per a la incorporació del béns EC78, EC92, EC94 i A2-07.

codi Municipal: PU-234/MPE

 

Expedient aprovat Provisionalment

Objectiu: L'objectiu del present document és incorporar al PEPPSC els béns que s’han suprimit del Text refós de la modificació de PEPPSC com a conseqüència de l’informe emès per la CTUAMB en data de 13 de març de 2023 i que constaven al document aprovat provisionalment amb les claus EC78, EC92, EC94 i A2-07.

La inclusió dels béns amb clau EC78, EC92, EC94 i A2-07 al PEPPSC resta condicionada a l’aprovació definitiva de la Modificació puntual de PGM per a l’adequació del planejament al PEPPSC, document que fa compatible les determinacions del planejament amb la protecció proposada. Per tant, la tramitació del present document es durà a terme de manera simultània a la tramitació de l'aprovació inicial de la Modificació puntual de PGM per a l’adequació del planejament al PEPPSC, així com de l'aprovació definitiva del Text refós de la modificació del PEPPSC.

 

DATA D'APROVACIÓ I PUBLICACIONS:
Aprovació:

  • Data Aprovació Provisional: 26/02/2024.

Publicacions:

  • Web de l'Ajuntament (Dpt. Informació Urbanística):  29/02/2024.


DOCUMENTACIÓ:
Documentació escrita i gràfica: