Contractacions

48. Es publica de forma immediata cadascun  dels Contractes,(tots els contractes no menors) realitzats per l´Ajuntament,  amb indicació de l'objecte, l'import de licitació i d'adjudicació, el procediment utilitzat, els instruments a través dels quals si escau s'hi hagi  publicitat , el nombre de licitadors participants en cadascuna i la identitat dels adjudicataris.
49. Es publiquen periòdicament (com a mínim trimestralment) els Contractes menors realitzats amb l´Ajuntament  amb informació detallada dels seus imports i adjudicataris (mitjançant un enllaç directe i específic a la web).
50. Les modificacions dels Contractes realitzats per l' Ajuntament .(mitjançant un enllaç directe i específic a la web).
51. S'informa sobre la composició, forma de designació i convocatòries de les Meses de contractació.
52. Es publiquen les Actes de les Meses de Contractació (mitjançant un enllaç directe i específic a la web per aquesta informació).
53. Les dades  estadístiques sobre el percentatge en volum pressupostari de Contractes adjudicats a través de cadascun dels procediments previstos en la legislació de contractes del sector públic.
54. L' Ajuntament informa explícitament a la web de que publica el seus contractes a la Plataforma de Contractació del Sector Públic  (PCSP) (directament o per agregació a la plataforma de contractació autonòmica).