Persones grans i Persones amb dependència

CORONAVIRUS

ATENCIÓN ESPECIAL A LA INFANCIA Y PERSONAS MAYORES EN RIESGO SOCIAL

A raíz de la activación del Plan Básico de Emergencias Municipales y de las medidas de contención decretadas por las autoridades competentes, el Ayuntamiento de Santa Coloma está haciendo un esfuerzo complementario con niños y niñas y personas mayores.

Hemos organizado, en colaboración con los centros abiertos un sistema de distribución de comidas preparadas para llevar a casa. De esta manera garantizamos que los niños y niñas que meriendan y cenan en estos centros tengan cubiertas sus necesidades de alimentación.

Hemos desplegado una cobertura organizada de las necesidades de soporte social para las personas mayores que no pueden acudir a los  centros de día, con atención domiciliaria o telefónica.

El Departament d’Atenció a les Persones en Situació de Dependència i Adults Vulnerables ofereix serveis de primera atenció social i tractament a totes aquelles persones, que siguin majors de 65 anys, dependents o es trobin en situació d’alt risc social, i que necessiten informació, diagnòstic, orientació, suport i assessorament individualitzat, familiar o comunitari, per fer front i prevenir situacions de necessitat personal bàsica, manca de cohesió social, familiar o desigualtat (Llei de serveis socials, art.6). És l’equip responsable d’aplicar, en el marc de les competències municipals, allò que determina la Llei 39/2006, de 14 de desembre de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

Les i els professionals dels EBAS avaluen les situacions de necessitats dels usuaris i de les usuàries i elaboren informes tècnics i diagnòstics socials de les persones ateses, per orientar-les i derivar-les als diferents serveis i prestacions socials que ofereix l’Ajuntament i altres institucions públiques.

Les persones que han estat valorades com a dependents hauran d’adreçar-se a aquest Departament per concretar, junt amb el tècnic o la tècnica corresponent, el Pla Individual d’Assistència (PIA).

L’accés o prioritat per accedir als serveis vindrà determinada pel grau de dependència reconegut. El copagament dels serveis es determinarà en funció de la capacitat econòmica de la persona. 

Totes les prestacions ofertes tenen l’objectiu d’atendre les necessitats de les persones amb dificultats per realitzar les activitats de la vida diària i per promocionar la seva autonomia personal.

Les prestacions i quanties econòmiques vindran determinades pel grau de discapacitat i la capacitat econòmica de la persona sol·licitant.

Serveis d'Atenció Domiciliària (SSAD)

1. Servei d'Ajut a la Llar

Aquest servei consisteix en comptar amb la col·laboració d’una o un professional al domicili de la persona beneficiària per atendre necessitats personals, de la llar i/o en relació amb l’entorn.

Destinataris/àries

Persones amb dificultats per realitzar activitats de la vida quotidiana per motiu d’edat (persones majors de 65 anys que viuen soles o amb altres persones grans), per motiu de salut (persones amb disminucions físiques, psíquiques o sensorials i també en períodes de recuperació durant o després d’una malaltia), i/o per motius socials (persones que pateixen una sobrecàrrega per una acumulació de responsabilitats familiars).

Com sol·licitar el Servei

L’assignació d’aquest recurs es fa segons la valoració i el diagnòstic dels EBAS i/o del Departament d’Atenció a les Persones en Situació de Dependència i Adults Vulnerables.

Es recomana demanar cita prèvia

2. Teleassistència

El Servei Local de Teleassistència  és un servei d'atenció domiciliària que garanteix la seguretat, tranquilitat i acompanyament a les persones que poden estar en situació de risc per factors d'edat, fragilitat, soledat o dependència, les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any, detectant situacions d'emergència i donant resposta immediata a aquestes. Mitjançant una polsera o un penjoll en cas de necessitat es pot trucar a una centraleta des de qualsevol lloc de la casa i en qualsevol situació.

Destinataris/àries

Persones grans (majors de 75 anys) o persones amb malalties i/o disminucions que visquin soles, o convisquin amb altres persones grans o que passin moltes hores soles.

Dispositius de seguretat

Els dispositius de seguretat són complements que es troben integrats en el funcionament del Servei Local de Teleassistència per la qual cosa es requereix ser persona usuària del servei per disposar-ne.

S'adrecen a persones que necessiten reforçar la seguretat bé per motius de riscos al seu domicili o bé per una situació fràgil de salut.

En funció del diagnòstic de risc que es realitzi de la persona usuària, s'ofereixen principalment els següents complements:

      Dispositius per a la detecció de riscos a la llar

 • Detectors de gas per detectar fuites de gasos com el butà, propà, gas natural o gas ciutat. Estan indicats a persones amb pèrdues de memòria freqüents, limitacions visuals o olfactives o han patit algun incident relacionat amb aquest risc.
 • Detectors de foc/fum per detectar la presència de fums. Estan indicats a llars que disposen d'aparells susceptibles de provocar un incendi (cuines de gas, brasers, etc.) i a persones amb pèrdues de memòria freqüents, limitacions visuals o olfactives o han patit algun incident relacionat amb aquest risc.

      Dispositius per a la detecció de riscos per a la salut de la persona

 • Detectors de mobilitat/passivitat per controlar l'activitat i/o la inactivitat de la persona, per exemple, els detectors d'obertura de portes - instal·lats principalment als frigorífics -, que es programen per detectar la manca d'obertura en unes hores concretes. En aquest grup també s'hi troben altres com els detectors de caigudes, indicats per a persones amb risc de desmais o patologies que poden implicar caigudes, o d'altres detectors de mobilitat.

Com sol·licitar el Servei

L’assignació d’aquest recurs es farà previ diagnòstic social dels EBAS i/o del Departament d’Atenció a les Persones en Situació de Dependència i Adults Vulnerables.

Es recomana demanar cita prèvia

3. Àpats a domicili

El servei consisteix en el lliurament al domicili de la persona beneficiària d'àpats equilibrats i saludables en adequades condicions de qualitat i higiene, a fi de garantir la cobertura de les seves necessitats nutricionals.

Destinataris/àries

 • Persones que no poden preparar-se els àpats o necessiten ajuda per fer-ho.
 • Que no tenen cap suport social i/o familiar o tenen un suport insuficient per cobrir les atencions que necessiten.
 • Que tenen problemes de mobilitat que dificulten la utilització dels recursos de la comunitat.
 • Que l'habitatge no disposi de les condicions necessàries per cuinar aliments.

Com sol·licitar el Servei

L’assignació d’aquest recurs es farà previ diagnòstic social dels EBAS i/o del Departament d’Atenció a les Persones en Situació de Dependència i Adults Vulnerables.

Es recomana demanar cita prèvia  

 

 

4. Obres a casa

S’ofereix la possibilitat de millorar les condicions d’accessibilitat, seguretat, higiene, habitabilitat i eficiència energètica mínimes dels habitatges, per tal d’incrementar l’autonomia i la qualitat de vida de les persones beneficiàries d’aquest servei. Les tipologies d’intervencions que s’ofereixen són: arranjaments en banys, cuines, zones de pas, etc.

Destinataris/àries

Persones que es trobin en situació de fragilitat per qüestions d’edat, salut i/o manca d’autonomia personal, discapacitat i/o dependència o en situació de vulnerabilitat en ser persones que viuen soles o amb una altra persona gran.

Com sol·licitar el Servei

L’assignació d’aquest recurs es farà previ diagnòstic social dels EBAS i/o del Departament d’Atenció a les Persones en Situació de Dependència i Adults Vulnerables.

Es recomana demanar cita prèvia

 

 

Altres serveis

Transport adaptat

El Decret 97/2002, de 5 de març, regula la concessió de la targeta d’aparcament per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda. Els serveis que s’ofereixen en aquest àmbit són els següents:

 • Alta i renovació de la targeta d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda.
 • Duplicats de la targeta d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda.
 • Targeta d'aparcament provisional per motius excepcionals.
 • Servei de transport especial municipal.
 • Targeta d’aparcament de transport col·lectiu per persones amb disminució.
 • Transport adaptat esporàdic.

Destinataris/àries

Persones amb el certificat de reconeixement de la discapacitat a partir d’un 33% i que prevegi el barem de mobilitat reduïda.

Com sol·licitar el Servei

Presencialment a l’Oficina d’Atenció i Informació a la Ciutadania (en endavant OIAC) amb cita prèvia al telèfon 934 624 090 o mitjançant la web: https://www.gramenet.cat/seu-electronica/cita-previa/

Les condicions per tramitar els serveis relacionats anteriorment podeu consultar-los a la seu electrònica, dintre de l’apartat tràmits, circulació, vehicles, transport i aparcaments: https://www.gramenet.cat/seu-electronica/tramits/

 

Dinar en companyia/Compartint taula

El programa Dinar en companyia i Compartint taula s’impulsà fruit de l’acord amb diferents institucions i empreses privades amb la finalitat d’assegurar una adequada alimentació de les persones grans i per contribuir a la seva socialització. Aquestes persones dinen a espais concrets, com per exemple a la Fundació Caixa Catalunya-La Pedrera, com en altres residències de la tercera edat de la ciutat.

Destinataris/àries

Persones majors de 65 anys que visquin soles i tinguin dificultats per fer-se el dinar.

Com sol·licitar el Servei

L’assignació d’aquest recurs es farà previ diagnòstic social dels EBAS i/o del Departament d’Atenció a les Persones en Situació de Dependència i Adults Vulnerables.

Es recomana demanar cita prèvia

Gestió per a l’accés al Servei residencial d’estades temporals i respir de la Diputació de Barcelona

És un programa de suport a les famílies que ofereix estades temporals en règim residencial. Està adreçat a les persones amb discapacitat psíquica i a les persones majors de 65 anys que viuen en família . El programa pretén millorar la qualitat de vida d’aquestes persones i la de tots els membres de la família, proporcionant-los un temps de descans  així com  donar resposta a situacions urgents e imprevistes.

Destinataris/àries

Persones amb discapacitats i persones amb dependència.

Com sol·licitar el Servei

Informació a l’EBAS i/o al Departament d’Atenció a les Persones en Situació de Dependència i Adults Vulnerables.

Es recomana demanar cita prèvia  

 

Gestió de la cartera de Serveis vinculada a la Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència

Prestacions :

 • Teleassistència

 • Servei d’ajut a la llar

 • Prestació econòmica per cuidador no professional

 • Prestació econòmica vinculada a servei  (Sad, Centre de Dia o Residència)

 • Centre de Dia

 • Residència

 • Centre Ocupacional

 • Assistent Personal

Destinataris/àries

Totes les persones amb valoració de dependència.

Com sol·licitar el Servei

Un cop hagin rebut resolució positiva de reconeixement de dependència emesa per la Generalitat de Catalunya,  els serveis socials municipals contactaran  amb la persona  per valorar la situació i proposar els serveis adients.